Nå bevilger partiene 50 mill. kr. ekstra til fylkesvegene med sitt budsjettforslag.

– Fylkesvegene i Innlandet benyttes av alle i større eller mindre grad. Innlandet er Norges største vegeier, etter staten. Fylkesvegene har dessverre svært ulik kvalitet, og vedlikeholdsetterslep er beregnet til 4-5 milliarder kroner.

– 50 mill. kr er dessverre ikke mye når etterslepet er såpass stort, men vi må rett og slett prøve å ta vare på vegkapitalen vår. Pengene vi nå foreslår avsatt til fylkesveg skal gå til utbedring av og dekke på vegene, sier leder for Hovedutvalg for samferdsel, Stein Tronsmoen, Sp.

Innlandet fylkeskommune eier, drifter og utvikler om lag 6800 km veg, 250 km gang- og sykkelveger og 1230 bruer. Halvparten av fylkesvegene er omkjøringsruter ved stenging av riksvegnettet.

Handlingsplanen for fylkesvegene 2022-2025 er vedtatt. Blant målene er reduksjon i antall drepte og hardt skadde, reduksjon av forfallet og reduksjon av klimagassutslipp fra utvikling, drift og vedlikehold av vegnettet lagt til grunn.

– Vi må bevilge ekstra for å nå målene. Ekstrabevilgningen er ment å gå til utbedringsprosjekter og dekkeprosjekter. Det er viktig å få mest mulig for pengene. Ikke minst er det viktig at vi med avsetningen får mer trafikksikre fylkesveger, påpeker Tronsmoen og Sjur Strand, Ap, nestleder Hovedutvalg for samferdsel.