Gå til sidens hovedinnhold

Aksjon Aqua har hatt sju aksjoner og ryddet tonnevis med søppel i Valdres

Artikkelen er over 2 år gammel

Med vårens Strandryddeuke og høstens sju større ryddeaksjoner er det til sammen fjernet en stor mengde søppel i Valdres. Den mest krevende var på utsida av E16 i Bagnskleiva, mens den siste foregikk på Sandtangen i Øystre Slidre.

Vald­res: Pro­sjek­tet "Ak­sjon Aqua – Rei­ne Vatn i Vald­res" har fått støt­te av Mil­jø­di­rek­to­ra­tet. Pro­sjekt­le­der er Lene Hovi i Vald­res na­tur- og kul­tur­park (VNK) og hun for­tel­ler om gode re­sul­ta­ter i som­mer.

Sju uli­ke ak­sjo­ner

– Det har vært vel­dig bra å få ryd­det opp på sju for­skjel­li­ge ste­der i Vald­res. Nå sist var vi på Sand­tan­gen i Øyst­re Slidre, for­tel­ler Lene Hovi. Hun har selv vært med og ryd­det søp­pel un­der ak­sjo­ne­ne, og har tatt bil­der som vi­ser de sto­re hau­ge­ne med skrot som er sam­let inn.

Les også

Kastes ut i Bagnskleiva: Naturvernforbundet samlet inn en haug med søppel langs Begna elv

– For­må­let med Ak­sjon Aqua er å være et sup­ple­ment til en al­le­re­de etab­lert fol­ke­be­ve­gel­se, der for­søp­ling blir sta­dig van­ske­li­ge­re å svel­ge, for­tel­ler Hovi.

Fire tonn un­der strandryddeuka

Vå­ren 2019 pluk­ket fri­vil­li­ge kref­ter opp cir­ka fire tonn hånd­pluk­ket søp­pel og plast i Vald­res un­der Strandryddeuka 29. ap­ril–4. mai. Sam­ti­dig mot­tok Ak­sjon Aqua tips om eks­tra forsøplede om­rå­der som kre­ver litt eks­tra mann­skap og inn­sats, her­un­der på skrå­nin­ge­ne og stu­pe­ne ned mot Beg­na i Bagnskleiva.

Fle­re kre­ven­de ak­sjo­ner

Un­der høs­tens ak­sjo­ner har flere fra Aksjon Aq­uas pro­sjekt­grup­pe pluk­ket søp­pel sam­men med blant and­re Team Ski Vald­res, Røn Båt­ei­er­for­en­ing, Nord-Aurdal Brann­ve­sen, Naturvernforbundet og Na­tur- og Ung­dom i Vald­res.

Sju for­skjel­li­ge ste­der har blitt ryd­det: Ei brak­ke er fjer­net fra Fas­le­foss, det er ryddet ved Ferisfjorden i Røn, en dum­ping­plass langs E16 ved Aurdal, Beg­na elv ved demningen, Lei­ra sta­sjon og jern­ba­ne­lin­ja bort til Kal­plas­sen, ut­sik­ten i Bagnskleiva og Sand­tan­gen i Øyst­re Slidre.

Vil søke på nytt for 2020

– Ak­sjon Aqua øns­ker å fort­satt være med på å ryd­de i Vald­res og vil søke om nye mid­ler for 2020. Da hå­per vi at den flot­te inn­sat­sen un­der Strandryddeuka gjen­tas og at Ak­sjon Aqua fort­satt får gode tips om om­rå­der som bør ryd­des opp med litt eks­tra mann­skap og per­so­nell. Dess­ver­re er plast og for­søp­ling ikke et pro­blem vi lø­ser med det før­s­te, ut­ta­ler pro­sjekt­le­der Hovi.

Aksjon Aqua er et samarbeidsprosjekt mellom Valdres friluftsråd, Naturvernforbundet i Valdres, Valdres Kommunale Renovasjon og Valdres Natur og Kulturpark.

Les også

Kast og vinn på miljøstasjonene: – Vi har troa på å friste med gulrot i stedet for å true med pisk

Les også

Fire tonn mindre søppel i vassdraga

Les også

Velg og vrak i ryddeaksjoner denne uka

Kommentarer til denne saken