Leira: Vald­res FK job­ber nå i her­dig med å få på plass de siste lage­ne.

- Så langt er vi godt i rute til å få inn ca. like man­ge lag som i fjor. Det ser ut til å være en øk­ning av til­rei­sen­de lag, så vi ven­ter oss lag både fra Hal­ling­dal, Gud­brands­da­len, Land og Gjøvik/Toten, for­tel­ler dag­lig le­der i Vald­res FK, Ole Kris­ti­an Sko­gum.

3-er fot­ball også

– Nytt av året er at vi og leg­ger opp til J7 og G7 klas­ser, som skal få spille 3 mot 3 på cu­pen. Vi har også valgt å leg­ge opp til at hal­len skal fyl­les med ba­ner, slik at cu­pen blir mer kom­pri­mert i tid. Det­te fø­rer til at G13/J13 som i fjor spil­te på fredag, blir flyt­tet til lør­dag. Vi hå­per det­te set­tes pris på av sto­re og små, leg­ger Sko­gum til.

Frist på tors­dag

Det er fort­satt mu­lig å mel­de på lag. På­mel­dings­frist for turneringa er tors­dag. På­mel­ding gjø­res gjen­nom Vald­res FK sine nett­si­der.

– Vi hå­per at Sparebank 1 Cup Vald­res kan være en fin av­slut­ning på fot­ball­se­son­gen 2019, der fot­ball­gle­de skal stå i fo­kus. Vi gle­der oss stort til å fylle hal­len på Lei­ra dis­se da­ge­ne, sier Sko­gum.

Bildeserie

Sparebank 1 Cup søndag

Bildeserie

Se bildene fra Sparebank 1-Cup lørdag