VALDRES/NORGE: Totalt anslår Landbruksdirektoratet at rundt 2,3 millioner kubikkmeter skog ble skadet under stormene 19. november 2021, samt januar og februar i år.

Til nå er vel 1 million kubikkmeter hentet ut, og jobben med å rydde opp etter stormenes herjinger fortsetter til snøen kommer.

Ut fra signaler som næringsaktørene har gitt til Landbruksdirektoratet, har de grunn til å tro at ytterligere 250.000 kubikkmeter vil bli ryddet i perioden fra september til og med november.

– Ut fra de tallene vi ser nå, regner vi med at 1.325.000 kubikkmeter kan være tatt hånd om når vinteren kommer, sier seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet.

– Gjennom de ni månedene som har gått siden stormen i november har skognæringa gjort en formidabel innsats, det gjelder alle som har vært involvert i opprydninga. Hogst og framkjøring av stormfelt skog er langt mer krevende enn hogst av stående skog, fortsetter han.

25 prosent blir trolig aldri rydda

Anslaget til Landbruksdirektoratet på 2,3 millioner kubikkmeter skadet skog, er basert på innmeldte og takserte stormskader til Skogbrand.

Skogansvarlige i de hardest ramma kommunene anslår at i underkant av 25 prosent av den stormskadde skogen aldri vil bli ryddet opp. Dette er skog som enten er helt utilgjengelig, ligger spredt eller ligger i verna områder.

Ut fra dette kan man altså at omkring 1,8 kubikkmeter bør ryddes opp, skriver Landbruksdirektoratet på sine heimesider.

I beredskap

Stormen 19. november i fjor og følgende stormhendelser vinteren 2021–2022 førte til store vindfall i Innlandet, Oslo og Viken og Vestfold og Telemark.

Landbruksdirektoratet har etter dette hatt månedlige møter med skognæring og berørte statsforvaltere for å få en felles situasjonsforståelse, følge med på situasjonsutviklinga og vurdere tiltak og løfte problemstillinger.

En felles risikovurdering er gjennomført i hvert møte, og fokuset har vært å redde verdier, hindre billeoppblomstring og sikre foryngelse, skriver Landbruksdirektoratet.