Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til dem som be­stem­mer: – Vi i Rein­li er stol­te av kraft­ver­ket vårt, og vi er stol­te av at vi ska­per grønn bygde­kraft

Artikkelen er over 1 år gammel

An­dre­as Rå­heim og Knut Bøhn har sendt inn det­te le­ser­inn­leg­get til avi­sa Vald­res.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rein­li, 2. de­sem­ber 2019

Kjæ­re dere som be­stem­mer!

Re­gje­rin­gen opp­nevn­te i 2018 et ut­valg, San­ne­rud ut­val­get som skal se på kraftverkbeskatningen i Norge. Ut­val­get fore­slår blant an­net at det igjen skal inn­fø­res 39 % grunn­ren­te­skatt på små­kraft. Det­te er i prin­sipp en skatt på brut­to om­set­ning.

Vi er grunn­ei­er­fa­mi­li­er som øns­ker å få frem hva slags ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser kraftskatteutvalgets for­slag vil få for den lo­ka­le ver­di­skap­nin­gen fra små­kraft­verk. Ut­valgs­rap­por­ten er svært teo­re­tisk og van­ske­lig å for­stå, og vi er redd for at man­ge grunn­ei­e­re der­for ikke er klar over at kraftskatteutvalgets for­slag med­fø­rer et stort inn­grep i de­res pri­va­te ei­en­doms­rett.

Grunn­ren­te­skatt på små­kraft­verk vil være en ren dis­trikts­skatt som tar fra oss grunn­ei­e­re

Grunn­ren­te­skat­ten vil ta fra byg­da vår, ei bygd som har gått sam­men for å bygge små­kraft­verk i elva som renner gjen­nom byg­da. For­slaget vil ta lo­ka­le skat­te­inn­tek­ter fra kom­mu­nen vi bor i, Sør – Aurdal Kom­mu­ne i Vald­res, og over­fø­re dem til Oslo.

Vi bor i fjell­byg­da Rein­li i Vald­res. Her har vi all­tid skapt ver­di­er ut av na­tu­ren. Vi dri­ver jord­bruk med kjøtt og mel­ke­pro­duk­sjon, vi hen­ter grøn­ne ver­di­er fra sko­gen vår, vi har en tre­va­re­fa­brikk og vi le­ver av hyt­te­tu­ris­ter som li­ker seg i våre flot­te om­rå­der. Ver­di­ene kom­mer ikke av seg selv, men det er noe vi ska­per med krea­ti­ve ide­er, evnen til å bru­ke na­tur­res­sur­se­ne for­nuf­tig og skån­somt, in­ves­te­rin­ger, hardt ar­beid og på­gangs­mot.

Les også

Kal­ler skat­te­for­slag for krigs­er­klæ­ring: Vald­res­kom­mu­ne­ne kan mis­te over 70 mil­li­o­ner i inn­tek­ter

Rei­na har i alle år vært livs­ner­ven i byg­da vår

Elva vår renner tvers gjen­nom byg­da og over man­ge av ei­en­dom­me­ne. I fle­re hund­re år har elva skapt grunn­laget for ver­di­skap­ning i Rein­li. Gards­bru­ke­ne har brukt kraf­ta i vat­net til å drive møl­ler, sag­bruk og kver­ner. På før­s­te halv­del av 1900 tal­let bygde gard­bru­ker­ne 7 små­kraft­verk i elva.

I 1996 gikk grunn­ei­e­re langs Rei­na sam­men for å ut­nyt­te elva på en måte til­pas­set den ny­ere tid. Vi øns­ket å bygge et små­kraft­verk som kun­ne pro­du­se­re for­ny­bar ener­gi. Det var en lang og kre­ven­de pro­sess, pro­sjek­tet ble ei sam­len­de kraft i byg­da. Vi samla 35 grunn­ei­e­re i et falleierlag. 28 fa­mi­li­er fra byg­da ble med og in­ves­ter­te i kraft­ver­ket.

Pro­sjek­tet var kre­ven­de, elva går gjen­nom bratt ter­reng, rør­ga­ta ville bli over 3 ki­lo­me­ter lang. Vi valg­te der­for å sam­ar­bei­de med en pro­fe­sjo­nell ak­tør, Små­kraft AS, som had­de god er­fa­ring med til­sva­ren­de pro­sjek­ter tid­li­ge­re. Små­kraft AS, eier i dag 51 % av Rein­li Kraft AS, res­ten er på lo­ka­le hen­der. Dag­lig et­ter­syn ut­fø­res av en av grunn­ei­er­ne. Vi skul­le gjer­ne ha eid hele kraft­ver­ket selv, men vi ser at det å ha en pro­fe­sjo­nell sam­ar­beids­part­ner har vært av­gjø­ren­de for å få det­te op­ti­malt.

Fall­ret­tig­he­te­ne til­hø­rer uan­sett gards­bru­ke­ne og oss som bor i byg­da. Når sam­ar­bei­det med Små­kraft AS er fer­dig i 2046 vil vi grunn­ei­er­ne få til­ba­ke hele kraft­ver­ket i tråd med hjemfallet i fall leie­av­ta­len vi har med Rein­li Kraft AS.

I 2008 sto kraft­ver­ket fer­dig. En peltonturbin på 3,2 Me­ga­watt pro­du­se­rer mel­lom 10 og 17 GWh pr år. Kraft­ver­ket ska­per, strøm til 530 hus­stan­der år­lig. Enda vik­ti­ge­re er det at kraft­ver­ket ska­per inn­tek­ter og av­kast­ning som går til­ba­ke til grunn­ei­er­ne, slik at vi kan in­ves­te­re vi­de­re i gards­bru­ke­ne byg­da vår.

Fall­ret­te­ne hø­rer til gards­bru­ke­ne i byg­da vår

I hund­re­vis av år er det gards­bru­ke­ne som har ut­nyt­tet vat­net i Rei­na. Elva renner over våre ei­en­dom­mer. Fall­ret­te­ne er vår pri­va­te ei­en­dom. Sta­ten hjalp ikke for­fed­re­ne våre med å bygge Rein­li- møl­le på 1800- tal­let og sta­ten hjalp hel­ler ikke oss å bygge små­kraft­ver­ket nå på 2000- tal­let. Elva er da hel­ler ikke sta­tens res­surs. Vi bygde kraft­ver­ket sjøl, i sam­ar­beid med de som kun­ne mer enn oss.

Det er prin­si­pi­elt helt feil at sta­ten nå i et­ter­kant skal kon­fis­ke­re ver­di­ene som vi har skapt. For uan­sett hvor teo­re­tisk pak­ket inn grunn­ren­te­skat­ten er, så vil den prak­tis­ke kon­se­kven­sen for oss være at ver­di­er vi har skapt blir tatt fra oss. Vi in­ves­ter­te med tro på at det ville lønne seg for oss å bygge for­ny­bar ener­gi i vår egen elv. Å end­re re­gel­set­tet et­ter at in­ves­te­rin­ge­ne er fer­di­ge er ufor­ut­sig­bart, og vi grunn­ei­e­re ta­per.

Les også

Kraftskatt – er utvalet på rett spor?

Det er svært uri­me­lig at vi skal bli ska­de­li­den­de

Vi har in­ves­tert års­verk og pen­ger. Ver­di­en på den­ne investeringen vil over nat­ta bli tatt fra oss. For oss grunn­ei­e­re vil ver­di­en av vår pri­va­te ei­en­dom få et ver­di­fall vi knapt tid­li­ge­re har hørt om in­nen Norsk næ­rings­liv. Ban­ker og and­re som har in­ves­tert vil også tape, vi grunn­ei­e­re vil bli det frem­ste sann­hets­vit­net til at ving­le­te norsk for­ny­bar po­li­tikk gjør det høy ri­si­ka­belt å sat­se i for­ny­bar­bran­sjen. Grunn­ren­te­skatt vil føre til en stor ver­di­for­rin­gel­se for en rek­ke bøn­der/grunn­ei­e­re som har brukt fallrettigheten som en sen­tral del av sin virk­som­hets/per­son­li­ge øko­no­mi. En del vil i yt­ter­ste kon­se­kvens gå per­son­lig kon­kurs.

Vi ber inn­sten­dig om at dere set­ter dere inn i det re­gu­la­to­ris­ke ut­gangs­punk­tet til småkraften

Kraftskatteutvalget skri­ver ikke om småkraften, så det er opp til dere som be­stem­mer å for­stå kon­se­kven­se­ne før dere gjør beslutningen. Det står in­gen­ting i utredningen om byg­de­his­to­ri­e­ne og dug­na­den vi har lagt ned, om sam­ar­beids­mo­del­le­ne våre, om at fall­ret­ten er en pri­vat ei­en­doms­rett med tra­di­sjo­ner som går hund­re­vis av år til­ba­ke i tid. Det står in­gen­ting om hvor vik­tig små­kraft­ver­ket vårt er for byg­da vår. Det står hel­ler in­gen ting om hvor mye vår hjemkommune ta­per i di­rek­te skat­te­inn­tek­ter fra i det­te til­fel­le Rein­li Kraft AS

Vi i Rein­li er stol­te av kraft­ver­ket vårt, og vi er stol­te av at vi ska­per grønn bygde­kraft som del av det grøn­ne skif­tet. Ikke gjør den­ne stoltheten om til et bit­tert sår.

(Bre­vet er en for­kor­tet ver­sjon av et hø­rings­svar til Kraftskatteutvalgets NOU)

An­dre­as Rå­heim, grunn­ei­er, skog­bru­ker, en­tre­pre­nør og kraft­verks­ei­er

Knut Bøhn, bon­de, grunn­ei­er, kraft­verks­ei­er og an­svar­lig for drift av Rein­li Kraft­verk

Les også

De stør­ste kraft­kom­mu­ne­ne i Vald­res fryk­ter be­ty­de­li­ge tap der­som beskatningen på inn­tek­ter fra vass­kraft blir gjort om

Les også

Fikk orien­te­ring om vann­kraft­skatt: Over 300 kom­mu­ne­top­per møt­tes i Oslo

Kommentarer til denne saken