Gå til sidens hovedinnhold

Ar­ran­ge­rer di­a­lekt­leir for born i midten av august: – Vi skal ut­set­te un­ga­ne for di­a­lekt heile veka

Artikkelen er over 1 år gammel

Jo­han­na Fug­le­steg i Vald­res Mållag hen­tar ins­pi­ra­sjon frå hal­lin­ga­ne, og ar­ran­ge­rer i mid­ten av au­gust di­a­lekt­leir for born i Vald­res.

Nø­sen: Lei­ren vil gå føre seg mel­lom 12. og 16. au­gust på Hagebekkstølen på Nø­sen, og prin­sip­pet er en­kelt:

– Vi skal ut­set­te un­ga­ne for di­a­lekt heile veka, hum­rar ho.

Inspirert

Ins­pi­ra­sjo­nen er hen­ta frå Hal­ling­dal og den årlege di­a­lekt­lei­ren i Hem­se­dal i regi av Hal­ling­dal mål­lag, "Sner­te" og or­ga­ni­sa­sjo­nen "Hått Hal­ling".

For­må­let er å lære – og hal­de – på di­a­lek­ten sin. Det blir støls­ba­ser­te ak­ti­vi­te­tar kom­bi­nert med å be­visst­gje­re un­ga­ne på å bru­ke di­a­lek­ten sin.

– Man skal prø­ve å prate di­a­lekt hele veka!

Prøveprosjekt

Sidan det er fyrste året og eit pi­lot­pro­sjekt, må dei sjå an og snik­re opp­leg­get et­ter kvart som de held på – for å sjå kva som fun­kar og kva som ik­kje fun­kar. Der­for star­tar dei for­sik­tig.

– Vi har plass til man­ge, men vi ten­kjer at det lu­ras­te er å star­te med ei av­gren­sa grup­pe. I år tek vi inn un­gar mel­lom 10 og 13 år, sidan det er eit prø­ve­år.

Null di­a­lekt blant unge om 23 år?

Fordjup deg meir i em­net om vald­res­di­a­lek­ta ved å lese ar­tik­la­ne frå pro­sjek­tet: Vald­res­di­a­lekt

Les også

Har tent på å reklamere på dialekt

Kommentarer til denne saken