Øyst­re Slidre APs He­le­ne Sko­gen, Rag­ne Aa­san og Bjar­ne Bu­dal tar opp psy­kisk hel­se i dette leserinnlegget

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

- Vi vil ha et samfunn med likeverd, der arbeidsliv og skole makter å utnytte ressursene som bor i den enkelte av oss, skriver Ap-politikerne.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Psy­kis­ke li­del­ser er lan­dets dy­res­te syk­dom­mer. Psy­kisk syk­dom kos­ter Norge om lag 185 mil­li­ar­der kro­ner hvert år. Det er 1/3 mer enn alle kreft­syk­dom­me­ne til sam­men, og 1/3 mer enn alle hjer­te- og kar­syk­dom­me­ne. Det er like mye som Norge in­ves­ter­te i Olje og gass i 2015 og om lag tre gan­ger Oslo bys bud­sjett. Kost­na­de­ne er hel­se­tje­nes­te­kost­na­der, og in­di­rek­te kost­na­der som tapt ut­dan­ning, pro­duk­ti­vi­tet og trygde­ut­gif­ter. Om lag halv­par­ten av kost­na­de­ne skyl­des de­pre­sjon og angst­li­del­ser, og om lag halv­par­ten av dis­se li­del­se­ne de­bu­te­rer al­le­re­de i barne- og ung­doms­å­re­ne. Psy­kis­ke van­s­ker har en sterk sam­men­heng med fra­fall i Vi­de­re­gå­en­de sko­le. In­gen an­nen syk­doms­grup­pe stje­ler fle­re ar­beids­år. For hver per­son i Norge som ufø­re­tryg­des i Norge på grunn av en psy­kisk li­del­se ta­per Norge gjen­nom­snitt­lig 21 ar­beids­år. No­bel­pris­vin­ner i øko­no­mi, James Heck­man vis­te at jo tid­li­ge­re i li­vet vi in­ves­te­rer i psy­kisk hel­se, jo mer får man igjen for pen­ge­ne. Tal­le­ne over er hen­tet fra Arne Hol­te, fag­di­rek­tør, om­rå­de psy­kisk og fy­sisk hel­se, Folkehelseinstituttet. Psy­kisk hel­se pro­du­se­res ikke i hel­se­ve­se­net, der re­pa­re­res den. Psy­kisk hel­se pro­du­se­res i livmora, i fa­mi­li­en, i bar­ne­ha­gen, på ar­beids­plas­sen, i sko­len og in­nen kul­tur og id­rett.

Fle­re og fle­re barn og ung­dom sli­ter. En gjen­gan­ger er at man­ge stre­ver med å hen­ge med på kra­ve­ne til pre­sta­sjon som de opp­le­ver på sko­len, men også i sam­fun­net. Ut­se­en­de, ka­rak­te­rer, type jobb, øko­no­mi og so­si­al sta­tus er vik­ti­ge tema for man­ge, og altfor mange fø­ler at de ikke når opp. Kra­ve­ne opp­le­ves mer tett på enn før, og vi kon­fron­te­res hele ti­den med hvor­dan vi lig­ger an blant annet via so­si­a­le me­di­er. Det blir let­te­re å falle uten­for når stan­dar­den er høy og nor­ma­li­tets­be­gre­pet inn­snev­res. Noen lyk­kes, men sli­ter seg ut i pro­ses­sen. And­re lyk­kes ikke. Det­te gjel­der sko­le, men også ar­beids­liv, der vi ser fle­re blir syk­meld­te og opp­le­ver totalbelastninga som for stor. Øyst­re Slidre Arbeiderparti er opp­tatt av å jobbe for god kva­li­tet og li­ke­verd i sko­le og bar­ne­ha­ge. Vi tren­ger en sko­le som har vil­je og res­sur­ser til å iva­re­ta den en­kel­te og til­pas­se seg bar­nas in­di­vi­du­el­le be­hov. Det­te kre­ver po­li­tisk sat­sing. Det trengs nok res­sur­ser og kom­pe­tan­se i bar­ne­ha­ger og sko­le til å føl­ge tid­lig opp de som har be­hov, til å til­pas­se opplæringa og hind­re skjev­ut­vik­ling.

Øyst­re Slidre Arbeiderparti øns­ker å sat­se på et styr­ket til­bud in­nen psy­kisk hel­se. Vi vil at stil­lin­ga som kom­mu­ne­psy­ko­log skal ut­vi­des til 100 %, med sær­lig fo­kus på tid­lig inn­sats for barn og unge. Ei slik stil­ling vil kun­ne bi­dra med kom­pe­tan­se­he­ving og vei­led­ning av sko­ler og bar­ne­ha­ger, og av dem som job­ber tet­test med barn i hver­da­gen. Øyst­re-Slidre Arbeiderparti vil også jobbe for å styr­ke psy­kia­tri­kom­pe­tan­sen på le­ge­vakt for pa­si­en­ter i alle ald­re, som tren­ger hjelp på kvel­den el­ler i hel­ga. Det­te vil også ska­pe kom­pe­tan­se­ar­beids­plas­ser. Ved å styr­ke det lo­ka­le tje­nes­te­til­bu­det kan hjelpa opp­le­ves som mer til­gjen­ge­lig, og det kan også opp­le­ves mind­re stig­ma­ti­se­ren­de å tren­ge hjelp.

Vi vil ha et sam­funn med li­ke­verd, der ar­beids­liv og sko­le mak­ter å ut­nyt­te res­sur­se­ne som bor i den en­kel­te av oss.

He­le­ne Sko­gen 10.-kandidat Øyst­re Slidre AP

Rag­ne Aa­san 5.-kandidat Øyst­re Slidre AP

Bjar­ne Bu­dal ord­fø­rer­kan­di­dat Øyst­re Slidre AP

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken