Ledigheten hol­der seg lav i Inn­lan­det, men har gått opp i Vald­res

Ved ut­gan­gen av ok­to­ber var det re­gist­rert 3.571 helt le­di­ge ar­beids­sø­ke­re i Inn­lan­det. Det­te til­sva­rer 1,8 pro­sent av ar­beids­styr­ken. Arbeidsledigheten i lan­det var på 2,1 pro­sent. – Det be­tyr at ledigheten i Inn­lan­det lig­ger på et re­la­tivt sta­bilt lavt nivå, sier di­rek­tør Bjørn Lien.