Lillehammer: Fylkeskommunen tar fra nyttår over ansvaret for å forvalte våre egne fylkesveger. Mange har hatt meninger om hvordan vi skal organisere oss. Jeg har hele tida vært tydelig på at vi skal bygge opp en god vegadministrasjon i Innlandet fylkeskommune, som både skal sikre at vi rekrutterer den kompetansen vi er helt avhengige av og at vi skal forvalte fylkesvegnettet på en hensiktsmessig og desentral måte.

Hvis noen skulle være i tvil om at Arbeiderpartiet har ment dette over tid, så viser jeg til arbeidsutvalgsvedtaket 17. januar 2019 på Tynset. Der vedtok vi følgende presisering til prosjektleder: «Arbeidsutvalget legger til grunn at Statens vegvesen sin desentraliserte profil videreføres i Innlandet fylkeskommune ved at det fortsatt skal være distriktsavdelinger ved: Otta, Fagernes, Gjøvik, Kongsvinger, Tynset, Lillehammer og Hamar.»

Dersom noen fortsatt skulle lure på hva Arbeiderpartiet mener om hvordan vi skal bygge opp en vegadministrasjon, så viser jeg til enstemmig vedtak i fellesnemnda, som 19. juni vedtok at flertallet av medarbeiderne knyttet til vegadministrasjon vil ha kontorsted ved hovedkontoret på Hamar, men at den desentraliserte profilen som Statens vegvesen har hatt skal styrkes i Innlandet fylkeskommune med distriktsavdelinger ved: Tynset, Kongsvinger, Otta, Fagernes, Gjøvik og Lillehammer.

Ei samla fellesnemnd er tydelig på at det skal bygges en moderne, framtidsretta og fleksibel organisasjon som skal drifte og vedlikeholde infrastrukturen for å knytte de ulike regionene sammen og sikre gode prosesser sammen med kommunene i Innlandet. Prosjektleder har nå fullmakt til å foreta innplassering av medarbeidere fra Statens vegvesen slik at en sikrer tilstrekkelig bemanning, nødvendig lokalkompetanse og kapasitet for å ivareta oppgaveløsningen og å sikre nødvendig finansiering av fylkesvegoppgavene. Dette er viktige avklaringer, og helt i tråd med det vi har ønsket å legge til grunn for den nye fylkeskommunen.

Mange er opptatt av hvordan vi best mulig kan bygge en god organisasjon i nye Innlandet fylkeskommune. Jeg er enig i at vi skal bidra til arbeidsplasser i hele fylket. Vi skal huske på at fylkeskommunene allerede er desentralisert i dag, og at nærmere 90 prosent ikke jobber på fylkeshuset, men rundt omkring i alle deler av fylket, mange på de videregående skolene våre. Dette er viktige arbeidsplasser i et lokalsamfunn, og det er dyktige medarbeidere som gjør en uvurderlig innsats på vegne av fylkeskommunen.

Vi i Arbeiderpartiet er opptatt av at fylkeskommunen fortsatt skal være en god arbeidsgiver for alle våre ansatte, og at også Innlandet fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsplass og en spennende arbeidsgiver. Det er viktig når vi nå skal bygge et nytt fylke sammen.

Even Aleksander Hagen (Ap)

Fylkesordfører i Oppland og leder i fellesnemnda for Innlandet

- Jeg forholder meg lojalt til de politiske vedtakene, sier kommende fylkesrådmann Tron Bamrud

- Å samle sterke fagmiljø er bra

Får støtte av Sp, men ikke av Frp

Opprettelsen av Innlandet fylkeskommune: – En sentraliseringsprosess til Hamar