En­de­leg fekk Fjell­blom id­retts­lag ar­ran­gert Åsvangrennet att

Kul­de og lite snø har vore år­sa­ka til at Fjellblom Id­retts­lag flei­re år på rad har måt­te av­ly­se det tra­di­sjo­nel­le klas­sis­ke Åsvangrennet, men laur­dag var det fine for­hold og fem­ti lø­pa­rar som set­te ut frå start.