VA-tvist i Marasvingen

Hytter med vann: Grunneier Olaf Nils Diserud vil bygge hytter med vann, men så langt har kommunen sagt at «dette er et lavstandard område, der vann ikke er tillatt innlagt i hyttene». Illustrasjonsfoto

Hytter med vann: Grunneier Olaf Nils Diserud vil bygge hytter med vann, men så langt har kommunen sagt at «dette er et lavstandard område, der vann ikke er tillatt innlagt i hyttene». Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 2 år gammel

Grunneier og lokal-politiker Olaf Nils Diserud (Frp) vil bygge hytter med privat vann og kloakk i Marasvingen på Aurdalsåsen. Det vil ikke kommuneadministrasjonen. Det skaper politisk debatt.

DEL

AURDALSÅSEN: Saka har versert i Nord-Aurdal kommune en god tid, og både advokater, fylkesmann og fylkeskommunen har uttalt seg om søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om vann og avløpsløsninger.

Kommunen har hele tiden vist til gjeldende reguleringsplan for området, som sier at «dette er et lavstandard område, der vann ikke er tillatt innlagt i hyttene». Fylkesmannen mener også at det er uheldig å gi dispensasjon og viser til at forurensingslova forutsetter at forurensningsspørsmål skal løses i plansammenheng, og samlet for større planområder. Også fylkeskommunen av den oppfatning at dispensasjon ikke bør gis.

Sendt i retur

Da saka første gang var oppe i planutvalget, var rådmannens innstilling å avslå søknaden om dispensasjon. Planutvalget sendte derimot saka i retur, og ba rådmannen utrede saka ytterligere og legge den fram for formannskapet som «har kompetanse til å dispensere fra arealdelen».

I september mottok kommunen brev fra advokatfirma Hagen & Tobiasson på vegne av grunneier. «Slik jeg vurderer det, vil det enkleste for kommunen være å foreta en endring i reguleringsplanen. Dette kan skje med grunnlag i plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd. Mindre endringer kan foretas av kommunen. Kommunestyret kan delegere denne myndigheten. Endring i bestemmelser om at hytter skal ha enkel standard ligger etter min oppfatning klart innenfor hva som kan endres», skriver advokaten.

Advokathjelp

I oktober mottok kommunen en utredning fra advokat Helge Skaaraas, som kommunen hadde bestilt for å avklare om deres rettsoppfatning av riktig.

«Jeg legger til grunn at etablering av separate vann- og avløpsanlegg i Marasvingen hytteområde ikke kan tillates uten dispensasjon. Tidligere gitt dispensasjon som ikke er fulgt opp gjennom utbygging er for lengst bortfalt. Det er vanskelig å se hvordan en dispensasjon kan oppfylle kravene til begrunnelse i pbl. § 19. Dersom det likevel er vilje til å fravike planen, bør grunneier i stedet gjøres oppmerksom på adgangen til å fremme et privat reguleringsforslag. Da får man eventuelt i lys av dette vurdere forurensningssituasjonen på nytt».

Rådmann viser til at det har blitt påpekt en forskjellsbehandling i Aurdalsåsen, der omkringliggende hytteområder har fått godkjent avløpsløsninger.

– Etter grundige undersøkelser kommer det fram at ingen nye hytter omkringliggende Marasvingen hyttefelt har fått godkjent utslipp verken før eller etter ny arealdel til kommuneplanen ble vedtatt, påpeker rådmann.

Administrasjonen argumenterer med at om kommunen i dette tilfelle tillater at det etableres lokale vann- og avløpsløsninger, og fraviker arealdelens krav, vil det undergrave muligheten for i framtida å få bygd offentlig vann og avløp gjennom videre hyttebygging på Aurdalsåsen.

I november var saka til behandling i formannskapet, med følgende innstilling; «formannskapet finner ikke å kunne gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 5 for Marasvingen for innlegging av vann i hyttene».

Da ble Olaf Nils Diserud (Frp), som i forkant av behandlinga tok kontakt med avisa Valdres, da han mente seg «villedet av kommunen», erklært inhabil. Partikollega Tor Erling Sætre (Frp) la fram et forslag om å innvilge dispensasjon, mens ordføreren la fram forslag om å utsette saka, noe som ble vedtatt enstemmig.

Nytt, positivt vedtak

Torsdag skal saka opp til ny behandling i formannskapet. Nå har innstilling til vedtak en mer positiv ordlyd for utbygger. Rådmann står riktignok fast på at det ikke skal gis dispensasjon, men det åpnes opp for «å behandle et privat forslag til ny reguleringsplan for området, med høgstandard hytter, der vann og avløp løses etter ett av følgende to alternativ: Gjennom tilknytning til eksisterende felles (offentlig) vann- og avløpsnett og der bygging av hovedledningsnett fram til og gjennom området finansieres av utbygger, eller gjennom lokale vann- og avløpsløsninger og der utbyggingspotensialet i eksisterende plan beholdes.

Da vi kontakter grunneier Diserud for en ny kommentar, sier han at han er godt fornøyd med kommunens behandling.

– Jeg er meget godt fornøyd med administrasjonen sin behandling av saka slik den foreligger til vedtak nå. Etter ett oppklaringsmøte mellom kommune-utbygger og meg som grunneier, der alle parter fikk mulighet til å oppklare noen uklarheter er det vedtaket som ligger til behandling nå noe både utbygger og jeg (samt kommunen) kan leve godt med, sier Diserud.

– Har ikke snudd

Rådmann Kristian Sagnes Damstuen sier at administrasjonen ikke har snudd, men at de ønsker å legge til rette for utbygging.

– Det er ikke korrekt at rådmannen har snudd i saka, og administrasjonen har ikke opplevd noe spesielt politisk press. Vi har hatt ett møte med grunneier og utbygger hvor de argumenterte for sin sak, men det er fullt legitimt for en part, og skiller seg ikke fra hva vi opplever i andre plansaker. Vi har ikke blitt kontaktet av andre politikere i saka.

Rådmannen står fast på at det ikke er anledning til å dispensere.

– Derimot er det anledning til å fremme en ny reguleringsplan, og her vil det i så fall bli stilt krav til utredninger av ulike avløpsløsninger, påpeker Damstuen.


Artikkeltags