INNLANDET: Stadig færre har likviditetsproblemer og konkursfrykten har avtatt fra i vår.

– Dette betyr gode utsikter fremover, samtidig melder fortsatt en av fire reiselivsbedrifter om reell konkursfare, sier regiondirektør Jon Kristiansen i en pressemelding.

Stabil situasjon

Bedriftene oppgir at de har hatt en stabil markedssituasjon i sommer etter bedring gjennom våren.

  • I henhold til hvordan den generelle markedssituasjonen vurderes for din bedrift, svarer ni av ti bedrifter i Innlandet (87 prosent) at den nå er god eller tilfredsstillende. Hos reiselivsbedriftene er denne nå oppe i 68 prosent.
  • Hvordan har omsetningen i deres bedrift vært de siste 4 uker, sammenlignet med samme periode i fjor?/Hvordan har omsetningen i din bedrift vært, siste fire uker? Syv av ti (69 prosent) av bedriftene i Innlandet sier at den er på samme nivå eller høyere. Halvparten (53 prosent) av reiselivsbedriftene oppgir det samme.
  • Hva er forventningene til følgende i din bedrift for de neste tre månedene? Tre av fire (74 prosent) bedrifter i Innlandet sier omsetningen blir tilsvarende eller høyere. 44 prosent oppgir dette hos reiselivsbedriftene.
  • 8 prosent vurderer at det er reell risiko for at bedriften kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset. En av fire (24 prosent) av reiselivsbedriftene melder om det samme.

– Bedriftene melder om en nokså stabil situasjon gjennom sommeren. Likevel er det viktig å ta med seg at reiselivsnæringen er en betydelig næring i Innlandet, og her er det fortsatt 24 prosent som melder om en reell risiko for at bedriften kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset, sier Kristiansen.

Krisen har trolig forsterket omstillingsbehovet

Kristiansen sier det er størst behov for omstilling mot andre produkter og tjenester. Mange bedrifter har måttet, og må fortsatt, omstille seg mot en ny etterspørselssituasjon som følge av koronakrisen.

– Det gjelder både midlertidige endringer i etterspørselsbilde, men også langsiktige og permanente effekter på adferd og etterspørsel. Særlig innenfor bransjene reiseliv og transport gjelder dette, sier Kristiansen.

Det er også disse næringene som er hardest rammet av koronasituasjonen, forklarer han videre.

– En annen forklaring bak høy omstillingsprosent kan være at mange næringer står overfor endringer i nye rammevilkår knytte til eksempelvis klimaendringene.

Godt samarbeid

Det er også viktig å huske på at dette totalt sett er veldig gode resultater sett i forhold til hvordan stemningen var bare for noen måneder siden.

Det har gått bedre enn mange fryktet, noe som i stor grad skyldes god enighet om kompensasjonsordningen både politisk og mellom NHO og LO.

– Sist men ikke minst har den positive utviklingen vi ser gjennom denne medlemsundersøkelsen mye å gjøre med at vi har seriøse, hardtarbeidende og fremoverlente bedrifter i Innlandet som har vært svært opptatt av å bevare arbeidsplasser og styrke lokalsamfunnet.

Den gode utviklingen skyldes også at vi har hatt god dialog og stor enighet om de fleste tiltakene i organisasjonene – noe vi kan takke den norske modellen og trepartssamarbeidet for, avslutter Kristiansen.