Bei­to­stø­len Live sø­ker Øyst­re Slidre kom­mu­ne om 650.000 kro­ner i støt­te for 2020

Bei­to­stø­len Live har søkt Øyst­re Slidre kom­mu­ne om et kul­tu­relt til­skudd på 350.000 kro­ner og et næ­rings­til­skudd på 300.000 kro­ner. Næ­rings­til­skud­det skal gå til en del­fi­nan­sie­ring av ad­mi­nist­ra­sjo­nen til mu­sikk­fes­ti­va­len.