Usikker framtid for biklinikken på VBU

Tilbodet, som er ein del av den offentlege tannhelsetenesta, tilfredsstiller ikkje dagens krav til forsvarleg drift, og ligg no nede i påvente av politisk handsaming.