Men skal vi nøye oss med fire års ekteskap, og utnytte Hurdalsplattformens åpning for å gå tilbake i tid? Vi er ikke overrasket over at den nye regjeringa gir oss denne muligheten. Vi er godt forberedt, og ba allerede før sommeren om en sak til fylkestinget, slik Arbeiderpartiet og Sp ble enige om i vår Innlandet-plattform for to år siden: «Dersom det kommer et initiativ fra Stortinget om oppløsing av tvangssammenslåtte fylker, skal fylkestinget på nytt ta opp og ta stilling til om det er ønskelig å reversere sammenslåingen av Oppland og Hedmark».

Et argument for en fylkesreform var å rydde i grensene, slik at det skulle bli lettere å samarbeide. Når vi ser på kartet er de fleste vi samarbeider med nå organisert som Innlandet: KS, LO, NHO, NAV, NRK, Høgskolen, Statsforvalteren, Sykehuset, Politiet, Innovasjon Norge, Bondelaget, Eidsivating, bispedømmet, idrettskretsen, kulturinstitusjoner med flere. Det gjør det lettere å gå i takt.

Vi har også fått nye oppgaver og nye medarbeidere som et resultat av reformen. Den største ansvarsoverføringa er den operative drifta og utviklinga av fylkesvegene. Vi fikk overført ressurser fra Statens vegvesen tilsvarende 170 årsverk. Vi har bygget opp en helt ny vegadministrasjon i Innlandet fylkeskommune. Dette er mennesker som ikke jobbet hos oss før sammenslåinga.

Hvor mye har fusjonen kostet? Fylkene som slo seg sammen fikk 15 mill. kr hver fra staten, det vil si totalt 30 mill. kr til Innlandet. Ut over dette satte Oppland og Hedmark av 30 mill. kr hver, slik at det samla budsjettet var på 90 mill. kr. Regnskapet viser at av om lag 90 mill. kr ble 50 mill. kr brukt i 2018 og 2019. 40 mill. kr ble overført til 2020 og 2021. Til sammenligning er sammenslåinga i Viken anslått å ha kostet 336 mill. kr. Hva det vil koste å dele opp igjen er foreløpig uklart, men en del av investeringene til f.eks. IKT vil vi kunne benytte videre.

Skulle vi lande på reversering, så vil nok uansett ikke alt bli som før. Lunner og Jevnaker har ikke signalisert at de ønsker å komme hjem dersom Innlandet splittes opp. Det vil si at vi eventuelt vil få et svekket Oppland, der en tiendedel av den tidligere befolkningen og inntektsgrunnlaget er borte.

Hurdalsplattformen sier også at regjeringen vil gjennomgå og styrke virkemiddelapparatet og fylkeskommunenes rolle i distrikts- og regionalpolitikken. Det er et lovende signal, for å faktisk flytte makt og myndighet fra staten til folkevalgte hender i Innlandet. Det er etter min mening et spennende spor å forfølge, og det er viktig at vi er klare når den muligheten byr seg.

Vi har et ansvar overfor innbyggerne for hvordan vi forvalter fellesskapets midler, og vi har et ansvar for 4000 medarbeidere i Innlandet fylkeskommune. Derfor er det viktig med en avklaring.

Fylkestinget skal i desember vedta om vi skal fortsette som Innlandet eller om vi ber om skilsmisse. I forkant ønsker vi å forankre vårt standpunkt i Innlandet Arbeiderpartis representantskap. Der møtes lokale tillitsvalgte fra alle de 46 kommunepartiene, og det vil være førende for fylkestingsgruppa vår.

Hvis du har meninger om dette er tida nå. Hva mener du skal til for å realisere Innlandets eventyrlige muligheter? Bør vi skilles?