Kommunestyret i Etnedal har enstemmig tatt en klok og viktig beslutning ved å avvise søknaden fra to hytteeiere om veiarbeid som i realiteten skulle legge grunnlaget for vinterbrøyting på øvre delen av Nordfjellstølen. Politikerne har vist at de tar et overordnet ansvar for bruken av frilufts- og naturområdet som er viktig for både lokalbefolkning og hytteeiere.

Les også

"Avisa Valdres med seleketiv fremstilling av brøytekonflikten på Nordfjellstølen"

Administrasjonen bekreftet på kommunestyremøtet 23.09.2023 at brøyting ikke ble vurdert da områdereguleringsplanen ble behandlet. Det ble påpekt av politikerne at skiløypene har gått i samme trase i alle år, og disse er tegnet inn i vegen på toppen og ut i bunnen. Skulle vinterbrøyting vært en del av planen ville det vært nødvendig med en stor prosess der alle berørte parter ble involvert, en Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) av blant annet trafikksikkerhet, og at alternative løypetraseer ble tegnet inn.

Vi er glade for at kommunestyret har vurdert det slik at alle tiltak som gir den virkning at brøyting kan iverksettes, må gjøres ved en planbehandling.

Det er bra at politikerne tar et helhetlig ansvar for området og ikke uten videre slipper biltrafikk inn vinterstid i sårbare fjellområder som allerede er under press.

I sitt debattinnlegg i avisa Valdres den 05.09.2023 kom Jan Andreas Brentebråten med en rekke uttalelse, og vi ønsker å kommentere noen av dem.

Brentebråten har siden 2017 vært del av en mindre gruppe hytteeiere som har gått til rettssak for å tvinge gjennom vinterbrøyting ovenfor vinterparkeringen på Nordfjellstølen mot et stort flertall av sine hyttenaboer.

Stridens kjerne er at eksisterende trase for løypenettet skal brøytes bort uten at det eksisterer en alternativ skiløype. Brentebråten velger å se bort fra alle andre interesser enn sine egne i denne saken. Det inkluderer ca. 400 hytteeiere i Fjellsbygda, Tonsåsen og Nordfjellstølen/Bjørgo, samtlige grunneiere i området, løypelaget og hytteforeningene. Brentebråten beskylder avisen for selektiv fremstilling, men gir selv et forvridd bilde av realitetene.

Skiløypene på Nordfjellstølen har i alle år gått i dagens trase. Både kommunestyret og redaktøren i avisa Valdres har derfor helt rett i at disse burde vært tegnet inn og sikret i reguleringsplanen. Det er kommunen som har overordnet ansvar for å tilrettelegge for et gjennomgående skiløypenett. Vi er glade for at kommunestyret nå har signalisert at dette bør gjøres. Avisa Valdres påpeker korrekt at det hadde spart alle for en langvarig og kostbar rettssak.

Les også

Brøyting eller ikkje brøyting – det er spørsmålet

Brattbakken/Onsrudbakken som er del av veitraseen som ønskes brøytet har en stigning på opptil 22 prosent og er dermed like bratt som deler av bakkene i Valdres alpinsenter i Aurdal. Veitraseen er dessuten svært uoversiktlig.

Brentebråten beskriver Onsrudbakken som «en av de verste løypetraseene han noen ganger har sett med fare for liv og helse», men han mener samtidig at det er fullt forsvarlig å kjøre den samme traseen med bil om vinteren!

Det var derfor viktig at kommunepolitikerne var på befaring i forkant av kommunestyremøtet og fikk vurdert forholdene med egne øyne.

Brentebråten trekker frem bl.a. nødetatens responstid for å forsvare vinterbrøyting. På grunn av beliggenheten til hyttefeltet vil luftambulansetjenesten uansett være eneste realistiske løsning ved en akutt hendelse.

Ved brøyting av vegnettet vil løypemaskinen ikke kunne komme gjennom hyttefeltet på grunn av strødd og brøytet vei. Aurdal og Kruk løypelag er tydelig på at Nordfjellstølen er et knutepunkt for hovedløypa sørover fra Danebu via Bjørgovarden til Tonsåsen og til hyttefeltet i Fjellsbygda. Nordfjellstølen er også et knutepunkt for løyper fra Ølslykkja over Stiklingene, og løypa fra Øvre Rotvasslie/Kolsrudstølen. Disse løypene betjener et stort antall hytter i området og lokale skiturister, på begge sider av kommunegrensen.

Det er på det rene at det er et fåtall hytteeiere som prøver å tvinge igjennom vinterbrøyting på Nordfjellstølen mot viljen til flertallet av sine hyttenaboer. Flere hundre hytter kan miste skiløypene som en konsekvens.

Det er feil at jordskifteretten kan finne en løsning på denne problemstillingen. Jordskifteretten har sagt at de ikke vil behandle løyper som en del av saken.

Etnedal kommune kan sikre skiløypene gjennom en planprosess og avslutte brøytekonflikten en gang for alle. Bilfrie hyttefelt med stillhet, ro og fred og flotte løyper er ikke gammeldags og bakstreversk.

Politikerne i Etnedal gjør rett i å prioritere bruk av områder og legge føringer for framtidig bruk av populære friluftsområder til alles beste, både hytteeiere og lokalbefolkning.