Hedalen/Vang: Den­ne gang kom­mer Statsteatret med en ro­man­tisk ac­tion­ko­me­die med hand­lin­ga lagt til La­ho­re i Pa­ki­stan.

– I Stats­teat­rets 9-ende fore­stil­ling øns­ker vi vel­kom­men til vår egen sam­tid. Og den­ne gan­gen har vi lagt ut på en lang rei­se i håp om å få øye på oss selv. Vi føl­ger et norsk film­sel­skap i sine be­stre­bel­ser et­ter å lage en thril­ler av in­ter­na­sjo­nalt ka­li­ber. Med i det mang­slung­ne tea­met fin­ner vi også de nors­ke skue­spil­ler­brød­re­ne Sha­hid og Jam­shed Khan. Film­tea­met kjem­per mot klok­ka, kre­di­to­rer, kor­rup­sjon og kon­spi­ra­sjo­ner, samt ubli­de mø­ter med lø­ver og tig­re, strøm­brudd, ma­ge­sjau og vå­pen på av­veie, skri­ver Statsteatret på sine nett­si­der.

Tre fore­stil­lin­ger i Vald­res

– Det blir to fore­stil­lin­ger i He­da­len 30. no­vem­ber og en fore­stil­ling i Vang 1. de­sem­ber. Med meg som i fjor er Gard B. Eidsvold, Per Kjer­stad og Kim Sørensen (ak­tu­ell i Twin på NRK). Det­te blir de enes­te ste­de­ne vi be­sø­ker i Opp­land, for­tel­ler Skim­ten Stor­en­gen til avi­sa Vald­res.

Har drevet på i snart ti år

Statsteatret ønsker med sitt prosjekt «Norge 1066-2066» å «skrive» fortellinga om Norge på nytt og bringe den ut i by og bygd for et stort publikum.

– Vår første produksjon var «1066 – Slaget ved Stamford Bridge», og vår siste blir en framtidsfabel av Norge i 2066. Planen er å lage ti forestillinger på ti år. Vi vil se etter og sammenstille fortid og nåtid. Hva går i loop? Hvilke fortidige hendelser, konflikter og personer har beveget vår samfunnsutvikling? Hva har det offisielle Norge bevisst eller ubevisst utelatt, forteller Cato Skimten Storengen og skuespillerne han har med seg.

Hedølen som ble skuespiller

Cato Skimten Storengen er født og oppvokst i Hedalen, hvor han både spilte og regisserte amatørteater fra han var 13 til han var 20 år.

Skimten Storengen er utdannet ved Statens Teaterhøgskole. Fra 2004 til høsten 2010 var han fast ansatt ved Rogaland Teater, der han har tolket i overkant av 20 roller. Han hadde permisjon fra Rogaland Teater for å gjøre tv-seriene Ran og Hvaler, samt Rocky Horror Show på Nordland Teater med Kim Sørensen som regissør, en rolle han ble nominert til Hedda for beste mannlige hovedrolle for.

Skimten Storengen er ansatt i Statsteatret som én av fem initiativtakere. Se glimt fra alle forestillingene her.