Et planlagt havari? Bekymringsmelding fra maskinrommet i Lillehammer Sykehus

Av
DEL

debatt (Gudbrandsdølen Dagningen)
I motsetning
til situasjonen da fregatten Helge Ingstad havarerte, så er det her stor aktivitet på «Broen». Kursen legges stadig om for å redusere utgifter, og slik har det vært i mange år. Fortsatt har ledelsen en tro på at det skal jobbes enda raskere, smartere og med stadig færre sengeplasser til rådighet. Vi som jobber direkte med pasienter på medisinsk avdeling tenker at grensen er nådd, antagelig passert.
Hva er egentlig nytt nå i høst? Tidlig på høsten var temaet plassering av Granheim Lungesykehus inn som en egen enhet i høyblokka på Lillehammer sykehus. Man ba en rekke avdelinger vurdere om de kunne avse områder for å få det til. Avdelingsoverlege på Kvinneklinikken, Stian Westad, sa opp jobben sin i forbindelse med dette. Det er mye man kan si om denne prosessen og vi vet ikke hvor saken står nå.
Millionunderskuddet har økt, og ledelsen vurderer nå nedleggelse av infeksjonsmedisinsk avdeling (den eneste i Innlandet). Kommer det da inn pasienter med smittsomme sykdommer som er farlig for dem selv eller andre pasienter (tuberkulose, vannkopper, resistente bakterier o.l.), har man ikke lenger et riktig tilbud til dem. Det er en økende mengde pasienter som er bærere av mikrober vi ønsker å skjerme øvrige pasienter fra og vi har en rekke kreftpasienter som må beskyttes mot smitte.
En stor andel av sykehusets pasienter har hjertesykdom, og det vil ofte være behov for at hjertespesialist vurderer disse akutt. På Lillehammer har det (som eneste i Innlandet) vært hjertespesialist tilgjengelig 24/7. Ledelsen ønsker nå å fjerne «hjertevakta», det betyr at spesialist i hjertemedisin vil bare være tilgjengelig på dagtid. Dette kan få alvorlige konsekvenser.

På allmøte i november innrømmet direktør for Gjøvik-Lillehammer for første gang at de planlagte endringer vil gi et faglig dårligere tilbud til befolkningen. Argumentet for nedleggelse av funksjoner/tilbud er at de andre sykehusene i Innlandet ikke har disse og at «det er godt nok uten». Vi stiller spørsmål ved om direktøren kan bestemme hva som er faglig godt nok.
Begrepet «fortetning» er nå lansert fra ledelsen. Dette er et nytt konsept i sammenheng med sykehusdrift. Vi vet foreløpig ikke helt hva det medfører -for det er allerede ganske tett med korridorpasienter.
Nedbygging av faglige tilbud passer dårlig med samfunnsutviklingen for øvrig. De planlagte endringer tror vi i vesentlig grad forringer tilbudet til pasienter i regionen og gir økt risiko. Reduksjon av sengeplasser vil først og fremst ramme gamle og kronisk syke, mens økt risiko vil gjelde alle.
Noen pasienter har i høst kjent på effekten av den første reduksjonen av antall sengeplasser. Direktøren bestemte at pasienter fra Nord-Gudbrandsdalen skulle til Tynset Sykehus for at Lillehammer så skulle avlaste Gjøvik Sykehus. Denne løsningen er nå besluttet som system når enten Lillehammer eller Gjøvik har lite sengeplasser igjen. Vi vet ikke om dette tiltaket er kommunisert ut til helsepersonell og politikere i Nord-Gudbrandsdalen.
Slik vi opplever hverdagen så kan det nå ikke fjernes mer ressurser nær pasientene. Kan pengene tas fra støttefunksjoner, sykehusbyråkrati eller leieutgifter? Hvis folket på «Broen» virkelig mener at det er umulig, så tenker vi i maskinrommet at somatiske helsetjenester er underfinansiert eller feilfinansiert.
Det forventes ikke nedgang i behov for helsetjenester. Samhandlingsreformen innebar at man overførte penger og oppgaver til kommunene. Vår vurdering er at den kommunale helsetjenesten ikke kan strekkes lenger. Det gjøres allerede en svær innsats med å ta imot fortsatt syke med behov for komplisert behandling og /eller tung pleie.
Noen har valgt å forlate skuta, mens andre er i ferd med å ta på redningsvesten. Vi frykter at sykehuset på Lillehammer dessverre kan bli redusert både i kvalitet og rekruttering, til skade for kommende pasienter. Generelt er det lett å ødelegge fagmiljøer, men dyrt og krevende å bygge opp igjen. Så politikere, engasjer dere på vegne av befolkningen!

Ellen Bøhmer og Dag Sulheim, leger ved medisinsk avdeling og barneavdeling, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags