Gå til sidens hovedinnhold

Debatterte viktigheten av nattevakter og mulig kjøp av nærings- og kulturbygg i Bruflat

Formannskapet i Etnedal gjorde 3. desember noen endringer i forhold til administrasjonens forslag, og i kommunestyremøtet torsdag kom det flere forslag til endringer på banen, men ikke av alvorlig karakter.

Etnedal: – Økonomiplanen viser at inntektene til kommunen ikke stiger i samme takt som utgiftene. Det er derfor nødvendig å fortsette med driftstilpasninger i planperioden 2021–2024. Dette er helt avgjørende for at Etnedal kommune fremdeles skal kunne gi våre innbyggere gode tjenester i årene framover, sa Etnedals rådmann, Kai Egil Bachér.

Vil ha våkne nattevakter

Årsbudsjettet for 2021 samt økonomiplanen for åra 2021 til 2024 ble torsdag banket av ordfører Linda Mæhlum Robøle (Sp), etter det ordføreren betraktet som en god debatt og konstruktive endringsforslag. Omorganisering av nattjeneste fra tre aktive nattevakter i omsorg og rehabilitering til to aktive og en hvilende ville imidlertid ikke de folkevalgte være med på.

Å holde på våken nattevakt på Etnedalsheimen er det bred politisk enighet om. Det gjør inntrykk at bekymra ansatte tar kontakt med de folkevalgte, som enstemmig støttet et forslag fra Senterpartiets Marit Slettum, om å skjerme de tre nattevaktene på Etnedalsheimen.

– Vi må ha fokus på de mest sårbare, de eldre på Etnedalsheimen, sa Slettum, som mente det ikke er nødvendig å utrede mer mulighetene for innsparinger når det gjelder nattevaktene på Etnedalsheimen.

Debatt om eiendomsskatt

Det er mulig å ta ut inntil fire promille i eiendomsskatt på fritidseiendommer og boliger og fem promille på næringseiendommer. I Etnedal er den lagt til nettopp fem promille på næringseiendommer.

– Ved å holde eiendomsskatten på 2,6 promille vil skatten på fritidseiendommer bli litt høgere enn den er i dag. På boliger blir den bitte litt lavere enn den er i dag; ikke store endringer, sa rådmann Kai Egil Bachér.

Dersom man øker eiendomsskatten fra 2,6 i 2020 til 2,9 promille i 2021 utgjør dette cirka 900.000 kroner i merinntekter for Etnedal kommune. Den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendom reduseres fra fem til fire promille fra 2021. Dette er i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp om revidert nasjonalbudsjett for 2020. Fra 2020 ble maksimal sats for bolig- og fritidseiendom redusert fra sju til fem promille.

Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer ble satt til rådmannens forslag på 2,9 promille, men ikke uten debatt. Forslaget fra formannskapet var å øke det fra 2.6 til 2,9 promille. Harald Bjerknes (FrP) fremmet et forslag om å beholde eiendomsskatten på 2,6 promille, på grunn av signaleffekten til framtidige hyttebyggere, men forslaget falt mot Bjerknes ene stemme

Hva med inntekter og aktivitet?

Syver Thon (felleslista V, H og KrF) mente man også måtte se på mulighetene for å øke aktivitetsnivået og inntektene i kommunen, ikke bare foreta kutt.

– Vi må få mer trafikk inn i kommuna, som for eksempel å vitalisere Bruflat. Bruflat gard skal selges, og hva slags positiv påvirkning kan det ha på Etnedal? Å skape et kultursentrum i Etnedal, være en aktiv møteplass. Jeg mener at Etnedal kommune bør vurdere å kjøpe den garden, når den blir lagt ut på det åpne salgsmarkedet over nyttår, sa Thon.

– Det må etableres et driftsselskap, slik at kommunen ikke blir økonomisk skadelidende på drift, mente Thon, som sa at Etnedal kommune burde sette ned ei gruppe, med kulturlivet og andre aktuelle. Forutsetning av et mulig kjøp må ikke påvirke driftsbudsjettet framover, var hans forslag. Han trakk forslaget etter hvert i debatten, da det viste seg at kommunen vil utrede ulike muligheter innen næring og kultur, og legge dette fram for kommunestyret innen utgangen av mars 2021.

Ungdomsklubb på flukt?

Petra Granstrøm (Ap) tok opp dette med næringsbygg og ungdomsklubb på Bruflat. Det tidligere samvirkelaget i Bruflat skal også selges. Ungdomsrådet og ungdomsklubben ønsker ungdomsklubben på Bruflat. I dag er den plassert i Etnedalshallen.

– Det er viktig å balansere hensynet til utvikling, også i forhold til det næringslivet sjøl sier. Etnedal Utvikling er svært aktive for tida. Å skape flere møteplasser, samlokalisering og få folk til å prate mer sammen, gjerne på tvers av både bransjer og alder, er en god og innovativ tanke, sa ordfører Linda Mæhlum Robøle (Sp).

– Jeg mener vi kan utrede muligheten for ungdomsklubb på Bruflat, ikke noe mer enn det foreløpig. Det ene stedet skal ikke utelukke det andre, sa Mæhlum Robøle.

– Må ikke binde oss opp

Toril Grønbrekk (Ap) syns det var mange gode forslag og gode intensjoner. Men ungdomsklubb på Bruflat; er alle enige om det? Har det kommet et skriftlig ønske?, spurte Grønbrekk, som fikk svar av ordføreren at Ungdomsrådet sjøl hadde nedfelt et ønske i sitt referat fra siste møte.

Når det gjaldt oppkjøp av private eiendommer i kommunens regi var Grønbrekk redd for at kommunen skulle binde seg opp til å kjøpe noe på nåværende tidspunkt. Hun med flere andre mente at dette måtte utredes først. Partikollega Petra Granstrøm mente det er viktig å først se hva man har, og så utrede dette, før man bruker kommunale midler på å kjøpe noe nytt.

En samfunnsutvikler og næringsutvikler ble fremmet av FrPs Harald Bjerknes under budsjettforhandlingene i fjor, men nedstemt. Dette ble ikke noe tema denne gangen

Marit Slettum ønsket å ha med Bruflat gard i utredningen av kulturarenaer, og mente at politikerne må ha den tilliten til administrasjonen at dette blir ivaretatt på best mulig måte. Venstres Syver Thon mente det måtte handles nå, i og med at garden blir lagt ut på det åpne markedet ganske så snart.

Ga administrasjonen ros

Asmund Wold (felleslista V, H og KrF) fremmet et forslag om utredning av næringsbygg og kulturarenaer, uten å trekke inn ungdomsklubben, som Wold mener er bra nok som den er i lokalene i Etnedalshallen. Dette ble enstemmig vedtatt.

Mange av dem som tok ordet under budsjettbehandlingen berømmet for øvrig administrasjonen og de tillitsvalgte som har funnet så mange innsparinger på såpass kort tid.

De nærmeste årene har kommunen sett på å kutte tre enhetslederstillinger. Det skal ikke bare kuttes på golvet, men også på toppen i kommunen. To av enhetslederne blir pensjonister om relativt kort tid.

– Det kan være at man må justere kursen, dersom vegen blir mer krevende enn antatt, men den blir på mange måter til mens vi går den, sa ordfører Linda Mæhlum Robøle.

Kommentarer til denne saken