I Sør-Etnedal har vi vår lokale «utenlandskabel». Nemlig høyspentlinja fra Åbjøra kraftverk til Gjøvik. Slik det er pr. i dag, bruker denne linja store arealer av skog, utmark og produktivt jordbruksareal.

Les også

Dersom man mener det er strømkrise i Norge, bør det resultere i at vi får bygge ut mer kraft

Nå har det kommet på agendaen at denne linja må oppgraderes og bygges om. Nye arealer må båndlegges og det vil være dobbelt sett med linjer i utbyggingsfasen.

Initiativet fra Elvia som utbygger, har vært behandlet lokalt i kommunestyret to ganger. Første gang ble det vedtatt en henstilling om at det vurderes en mulighet for at traseen til Valdresbanen kan benyttes til å grave ned en jordkabel.

Andre gangen dette har vært tema var i siste kommunestyremøte, der det ble vedtatt at Etnedal støtter opp om deltakelse i et forprosjekt etter initiativ fra Nordre Land. Prosjektet som opprettes har som hensikt å gjennomføre en mulighetsstudie for etterbruk av Valdresbanen til et mulig jordkabelanlegg.

Det er utrolig viktig at vi nå er på (Valdres) banen, og at vi kan spille hverandre gode. Og det er to lag som må søke sammen og ikke være motspillere – nemlig Elvia/NVE og Bane NOR.

Les også

Det er viktig for meg å bu der unge trivst, der alle har ein plass

Store offentlige midler står i spill. Valdresbanen slik den står nå er nok en utfordring for Bane NOR, og kommersiell utnytting en krevende sak. Et flertall i Etnedal kommunestyre (mot Arbeiderpartiets stemmer) vedtok i 2019 at banen burde bestå til mulig framtidig nytte til for eksempel tømmertransport på bane. At Valdresbanen har en verdi som et teknisk industrielt kulturminne, som kulturbasert reiseliv kunne dra nytte av, var også en argumentasjon.

Les også

Hytteeierne, som i de fleste tilfeller består av «folk flest», vurderer nå nedstengning av hyttene for vinteren

Det er viktig å ta vare på lokal kultur. Men i dette tilfellet her tenker jeg at storsamfunnets behov må vektlegges. Om det er mulig å få til et gjenbruk av Valdresbanen til transport av energi i stedet for gods, er selvsagt et krevende spørsmål. Det er sikkert mange tekniske utfordringer ved en jordkabel. Men til syvende og sist tenker jeg det koker ned til et spørsmål om økonomi. Og hvis disse to aktørene – Elvia og Bane NOR – kan se nytten av å slå sine to budsjetter sammen, så tenker jeg mye er mulig.

Om det koster mer i penger, må en også ha i tanke den immaterielle verdien i å få lagt høyspentlinje i jord. Slik som foreløpig skisse ser ut, vil linja gå gjennom høyproduktiv både skog- og jordbruksland, og nær bebyggelse. Dette fører til nedsatt livskvalitet og tap i økonomi for enkeltpersoner.

Les også

«Dersom en ensartet gruppe av befolkningen ønsker å stille til valg er jeg redd vi får et demokratisk problem»

Derfor; vi har en enestående sjanse nå. Vi må legge all vår kraft i å få til en løsning til beste for lokalbefolkningen. Storsamfunnet er avhengig av kraften som produseres fra Åbjøra. Men da må også storsamfunnet stille opp med økonomi og løsninger.

Høyspent i jord er en løsning som på både kort, og spesielt på lang sikt vil tjene befolkningen. «By og land, hand i hand» er et av ordspråkene våre i Arbeiderpartiet. Så får vi se om vi får til det nå da!

Les også

Skal vi snu denne trenden både i Etnedal og i Valdres ellers, må det gjøres store grep