Senterpartiet har denne helgen vært samlet i Trondheim for å vedta ny politikk. Her er noen utvalgte saker som partiet ble enige om:

Rus:

* Bruk, besittelse og kjøp av narkotika skal fortsatt være straffbart.

* Politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika.

* Et forebyggingsløft om rus gjennom blant annet informasjonskampanjer og undervisningsopplegg skal prioriteres.

Energi:

* Planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må stanses. Equinors søknad i saken må avvises.

* Senterpartiet mener tiden er inne for å hente inn mer kunnskap og gjøre mer forskning på kjernekraft.

* Nei til å gi makt over norsk energipolitikk til EU.

* Senterpartiet vil gjøre mer for å få enda mer havvind inn i det norske kraftsystemet raskere.

* Partiet slår fast at det vil være behov for nye, store investeringer i produksjon, strømnett og energieffektivisering så fort som mulig.

Økonomi:

* Det samlede skattetrykket i næringslivet må reduseres.

* Øke bunnfradraget i formuesskatten og redusere formesgrunnlaget.

* Innføre en forsøksordning med jobbskattefradrag for unge i utvalgte deler av landet.

* Styrke husbankens rammer og mandat, blant annet for å gi kommunene mulighet til å bidra til flere egnede boliger i distriktene og for grupper hvor behovet er sort.

* Innføre GSU – gårdssparing for unge og samtidig styrke BSU-ordningen (Boligsparing for unge).

Helsevesen:

* Folkevalgte representanter må inn i styrene i både lokale og regionale helseforetak.

* Skille tydeligere mellom drift og investeringer i finansieringen av helseforetakene, slik at det ikke må kuttes i drift for å gjøre investeringer i bygg og utstyr.

* Redusere innsatsstyrt finansiering til et minimum, og sikre økt rammefinansiering.

* Se på nedskalering av «store prestisjeprosjekt» i helsevesenet.

* Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge og flytte mer av behandlingen ut til lokalsykehus.

Jordbruk og mat:

* Lage en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet

* Gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser

* Styrke importvernet og påse at nye handelsavtaler ikke avgir kvoter av norske jordbruksprodukter.

* Sikre beitenæringens muligheter til å styrke vår matforsyning.

* Styrke konsesjonslovene for skogeiendommer og gå gjennom regelverket for salg av småkraftverk

* Få på plass nasjonale beredskapslager for korn i løpet av 2023.

* Si nei til evigvarende fiskekvoter

Partiledelsen:

* Partileder Trygve Slagsvold Vedum ble gjenvalgt.

* Nestlederne Ola Borten Moe og Anne Beate Tvinnereim ble også gjenvalgt

* Senterungdommen går fra tre til fem representanter i landsstyret i Senterpartiet, og får dermed økt innflytelse.