I min kommune Etnedal, minste i Valdres, er nedgangen ca. 30 prosent på 50 år. Nedgangen i antall barn på disse årene er ca. 70 prosent. Utsiktene for folketallet fremover er derfor dramatiske.

Skal vi snu denne trenden både i Etnedal og i Valdres ellers, må det gjøres store grep. Dette må kommunene jobbe med hver for seg og sammen. I siste 50 år har regionen mistet mange arbeidsplasser innenfor landbruket, alle meieriene, produksjonsbedrifter, hoteller er erstattet av leilighetsbygg m.v., uten at vi har greid å kompensere nok med andre arbeidsplasser. Endringene har sin naturlige årsak i mer bruk av maskiner/automatisering og annen effektivisering, samt at etterspørsel har endret seg.

Les også

«Dersom en ensartet gruppe av befolkningen ønsker å stille til valg er jeg redd vi får et demokratisk problem»

Fritidsboligmarkedet og turisme har blitt den vesentlige redningen for å opprettholde befolkningen mest mulig. Den store byggingen av fritidsboliger i form av hytter og fritidsleiligheter med den etterspørsel dette skaper for bygging, vedlikehold, drift/service, handelsnæring og andre ringvirkninger, er vi helt avhengige av.

Dette markedet må vi regne med avtar etter hvert på grunn av redusert etterspørsel og at vi når en grense for hvor mye natur som vi er villige til å bygge ned.

Hva gjør vi da? Vedlikehold, service, handel, m.v. relatert til tid og bruk vil det fortsett være behov for, men arbeidsmengden og behovet for arbeidsfolk vil trolig avta mye i forhold til de siste årene. Det må kompenseres med andre arbeidsplasser.

Min vurdering er at det må settes inn stor satsing på industri- og andre arbeidsplasser. Dette kan være både små, mellomstore og store bedrifter. I Etnedal og de øvrige kommunene er det god plass til næringsområder for bedrifter.

Det foreslås at Valdres-kommunene setter i gang et felles prosjekt for å tiltrekke seg etablerere av bedrifter innenfor industri og andre næringer. De kommunene som ønsker det, bør sørge for å ha regulerte næringsareal å tilby. Felles markedsføring mot Stor-Oslo og andre områder må gjøres. Ved å åpne opp for at folk kan bo i fritidsboligene sine, kan man forhåpentlig også trekke til seg bedriftseiere/etablerere.

Les også

Ein talarstol for lokalpolitikarane

Storsamfunnet med våre politikere i Stortinget, Regjeringen og Fylkeskommunen må ville satse på distriktene, skal dette lykkes. Infrastruktur må bygges ut med m.a. vegutbygging for sikker og effektiv transport. Eksempelvis må hovedveiene gjennom alle kommunene ha god standard og E16 må legges utenom Fagernes sentrum. Andre premiss for å kunne oppnå god utvikling må defineres og oppfylles. Storsamfunnet bør være de første til å ville ta i bruk og utvikle hele landet, også distriktene, skal spredt bosetning og lokalsamfunnene opprettholdes.

Valdres er ett av landets flotte distriktsregioner hvor fremtiden avhenger av at de som bestemmer på alle politiske nivå, etablerere og andre, sammen går inn for å utvikle regionen på en god og hensiktsmessig måte for fremtiden. Det vil gi muligheten for at mange får oppleve den høye livskvaliteten i Valdres!