- Statens vegvesen ber om mer informasjon om Klosbøle-ulykka før de tar en avgjørelse

Sta­tens veg­ve­sen og Brød­re­ne Dok­ken fikk en halv mil­li­on kro­ner hver i fore­legg et­ter døds­ulyk­ka i Klos­bø­le. Brød­re­ne Dok­ken på­kla­get fore­leg­get. Nå har Sta­tens veg­ve­sen bedt om svar på en del spørs­mål fra på­ta­le­myn­dig­he­te­ne, før de tar en av­gjø­rel­se på om de god­tar fore­leg­get el­ler ikke.