Eldre i Oppland ønsker dagravner og eldreombud

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Representanter fra de kommunale eldrerådene i Oppland arbeidet med uttalelser om prosjektet Dagravner og om eldreombud på samling på Honne 4.-5.oktober.

DEL

Oppland: Eldrerådet i Oppland fylkeskommune skal, i likhet med andre eldreråd på fylkesplan eller kommunalt plan, være et rådgivende organ for fylkeskommunen i saker som vedrører levekårene for de eldre. Eldrerådet i Oppland er også opptatt av hvilke forhold barn og ungdommer vokser opp under.

Dagravner

På et arbeidsseminar høsten 2017 ble ulike tiltak diskutert, herunder en modell for å bedre tryggheten for ungdom i skolehverdagen både i ungdomsskolen og videregående skole. Etter å ha presentert opplegget, kalt «Dagravner» på vårkonferansen for eldreråd i Oppland fylke den 3. og 4. mai i år, fikk opplegget 100% oppslutning av deltakerne fra de ulike kommuner i fylket.

Det må imidlertid tilføyes at det kom fram opplysninger om et liknende tiltak i skolen i Asker kommune, men det aktualiserer kun tiltaket det skal redegjøres for:

Et hardere skolemiljø

Skolemiljøet over hele landet vårt er i ferd med å bli hardere og har blitt en stor utfordring for mange elever. Ikke bare har mobbing blitt en mer vanlig foreteelse i skolegården, også på vei til og fra skolen. Voldsepisoder er noe som ikke bare skjer i Osloskolene. Omsetning av stoff i skolens område er blant de utfordringene som elevene utsettes for. Ensomhet blant elever som faller utenfor med de psykiske påkjenninger det fører til, er blant de fokuserte området for den nye ordningen som vi ønsker etablert.

Miljøarbeider i skolegården («Dagravner»)

Oppland fylkes Eldreråd vil arbeide for at Oppland blir pilotfylke med «Dagravnere» i skolegården. Prosjektet bygger på samme struktur som natteravnene i Oslo sentrum og bydeler omkring. Det vil si voksne mennesker, gjerne gjenkjennelige, i like jakker, som er til stede i skolens friminutt. Vi forestiller oss erfarne og godt motiverte mennesker som lett fanger opp mobbing, uro, ensomhet osv., og som tar kontakt når det trengs. Dagravnene skal være til stede hele skoleåret, og kan også bistå under russefeiringen. Dagravnene har selvsagt generell taushetsplikt, men bør kommunisere med skolens ledelse og hjelpeapparatet om viktig informasjon som gjelder elevers helse o.l. Eldrerådet ser for seg minst to voksne på små skoler, flere på de største skolene.

Hva kreves for å bli natteravn?

Man bør være mellom 18 og 80 år, være engasjert og ha innsikt i hva man går til. Eldrerådet ser det slik at mange spreke pensjonister vil aspirere til en slik oppgave. Hva skjer videre? Prosjektet skal være forebyggende med tanke på det fysiske, psykiske og sosiale området. Fylkestinget er orientert og det arbeides med forskjellige måter å finansiere tiltaket på, det er mulig det kan finnes statlige prosjektmidler.

Etablering av lokale eldreombud

Det er en kjensgjerning at mange eldre er ensomme, at mange eldre sliter med å kommunisere med helsepersonell, at ernæring er et problem, tannstatusen er ikke bra og at det er mangel på sykehjemsplasser blant annet. Et "Ta vare på" organ vil kunne følge opp problemene og avvikene som oppstår på en uhildet måte. Det er en trend i tiden at man oppretter ombud, slik som mobbeombud og personvernombud, og det er betimelig å spørre om ikke eldre også bør ha et lokalt ombud, jfr. at antall eldre øker.

Hensikten med ombudsordningene er å sikre publikum/menigmann i relasjon til myndighetene, men på en mere nøytral måte selv om det er lovverk og krav til saksbehandling her også. Mange, senest Matministeren, har uttrykket en viss misnøye over tilsyn, stell og pass av eldre i institusjon. Vi vet at det er skrikende mangel på helsepersonell, samtidig som antall eldre er stadig økende. Ikke bare i institusjon, det er også ting å sette fingeren på utenfor, hos hjemmeboende eldre. Frivilligtjenesten gjør en formidabel jobb ute i kommunene, men de skal da ikke overta det offentliges plikter og slik bli en "sovepute" for kommuneadministrasjonen. Vi har fått en Eldreminister, det er fint, men hun har mangt å sette seg inn i og kan vel ikke rekke overalt, hun heller, men det hun BØR gjøre er snarest å oppnevne et lokalt eldreombud til beste for alle! De eldre har lite representasjon politisk både nasjonalt og regionalt/lokalt samt i organisasjoner, og det synes ikke å bli bedre. Utover dette er det store forskjeller fra kommune til kommune, noe som tidvis kan oppleves urettferdig. Oppland fylkes Eldreråd vil, sammen med kommunale eldreråd i fylket, innstendig be Eldreministeren se på henstillingen vår, og ta de nødvendige grep.

Artikkeltags