Den 12. august 2021 fremmer Høyre-, Venstre- og Kristelig Folkeparti-regjeringen et utspill som er komplet umulige å gjennomføre. Fra 2022 skal det offentlige visstnok bare ha «nullutslippsbiler» ved nyanskaffelser, og bare «nullutslippsbusser» fra 2025. Saken (forslag til forskrift) er sendt ut på høring.

Hva er regjeringens motiv for å presentere en slik avgjørelse som et «nullutslippstiltak»? Elbiler medvirker også til utslipp.

Man forventer at informasjon fra regjeringen er faktabasert, og at informasjonene blir presentert på en objektiv sannferdig måte.

Generelt fra forskningen vet vi at det alltid foreligger et motiv bak enhver handling. I om lag 90 prosent av tilfellene viser seg å handle om enten penger, makt eller karriere – eller kombinasjoner av disse faktorene. Dermed er det grunnlag for å reise spørsmålet – hva er motivet bak presentasjonen av elbiler som et «nullutslippstiltak»?

Elbilens miljøutfordringer starter med produksjonen – ofte skjer det i land hvor kravet til klima- og miljø er mer eller mindre fraværende, og hvor kullkraft kan være en av energikildene i produksjonen. Bilene fraktes ofte med båter (omtalt som en av klimaverstingene) – til de landene hvor bilene skal selges.

Strøm/ kraft til batterilading til bilene – er ofte produsert ved hjelp av kull, olje og gass, og etter hvert vindkraft – som påvirker faunaen og omgivelsene negativt.

Når elbilene er i bevegelse oppstår det utslipp av partikler ved nedbremsinger, dekkslitasje, slitasje på veien (svevestøv) og oppvirvling av veistøv som ligger i veibanen fra før av.

Miljøgevinsten med elbiler er i hovedsak at man slipper CO₂-utslipp og innånding av nitrogenoksider.

Når elbilene etter endt levetid skal destrueres, oppstår de samme klima- og miljøutfordringene som i produksjonsprosessen, spesielt hva angår destruksjon av bilbatteriene. Brukte bilbatterier er omtalt som en tikkende miljøbombe i flere av fagmiljøene.

En OECD-rapport, som ble omtalt i desember 2020, omtaler nærmere om utslipp fra elbiler. Bildet er dermed langt mer nyansert enn det regjeringen later til å tro. Det er beklagelig at regjeringen underslår slik informasjon, og forsøker å fremstille elbiler som et «nullutslippsprodukt».