Valdres er en populær fritidsregion med mange fritidsboliger. I skrivende stund er det annonsert 202 fritidsboliger til salgs i Valdres på finn.no.

Det er vel og bra med fritidsboliger, hyttesatsingen bidrar til aktivitet og utvikling, men vi må også fokusere på boliger. På boligsiden ser det helt nemlig annerledes ut; kun 13 boliger er annonsert.

I Etnedal ligger det ute 41 fritidsboliger, og kun én bolig. Vi mangler tilgjengelige boliger i alle kategorier. Paradokset er at det finnes mange ubebodde boliger, men altfor få er tilgjengelige i markedet. Det store spørsmålet er; hvordan får vi de ledige husene ut i markedet? Hva skal til?

Kommunene forsøker ulike virkemidler for økt bosetting. Vi fokuserer på både bolyst og tilrettelegging for både sentrumsnære boligtomter og spredt boligbygging. Vang, Øystre Slidre og Vestre Slidre har nedsatt konsesjonsgrense, eller såkalt nullkonsesjon. Flere av kommunene vurderer å innføre slik nedsatt konsesjonsgrense, som kan bety boplikt for alle boligeiendommer, og ikke bare for landbrukseiendommer av en viss størrelse.

Les også

Håvard (44) tjener for mye til å få lån i Husbanken, og for lite for de vanlige bankene – kan se langt etter egen bolig: – Det er kinkig

Det er trist at det står så mange ubebodde hus rundt omkring i grendene. Hvordan kan vi forvente at ungdommen skal bosette seg i bygda, eller noen skal flytte hit, så lenge det er vanskelig å finne bolig til salgs eller leie? Det er jevnlig forespørsler fra flere som kan tenke seg å kjøpe småbruk og bosette seg her. Det hjelper dessverre lite hvis det ikke er eiendommer å oppdrive.

Ubebodde boliger og småbruk er en uutnyttet ressurs, og bør gjøres tilgjengelig for noen som ønsker å bo der. Det beste er om eiere av ledige boliger og småbruk selv ønsker folk og lys i husene igjen. Selv om forfallet kan ha kommet langt, kan det likevel være etterspørsel fra noen som vil sette husene i stand eller bygge nytt.

Mange eiere av disse eiendommene har kanskje gode grunner for å beholde dem. Noen har et ønske om at noen i familien en dag ønsker å nyttiggjøre seg stedet, noen bruker eiendommen til fritidsformål eller har ervervet eiendommen som tilleggsjord uten at husene blir brukt.

I Etnedal har vi de senere årene beveget oss over i en mer liberal delingspolitikk, som betyr at man åpner for å dele landbrukseiendommer der det er en helhetlig plan som bidrar til bosetting og styrker aktive bruk. Vi har eksempler på eiendommer der husene blir fradelt og solgt som enebolig, og jorda og skogen går til aktive nabobruk. Det kan i enkelte tilfeller være fornuftig, og vi strekker oss langt for å finne gode løsninger og imøtekomme ønsker.

Etnedal kommune har nå ute til høring en sak om innføring av nedsatt konsesjonsgrense. I praksis vil det si at mange av boligeiendommene som i dag er konsesjonsfrie kan ilegges enten personlig eller upersonlig boplikt ved eierskifte. Formålet med innføring av slik forskrift er å opprettholde og på sikt øke bosettingen, framfor at boligene står tomme eller kun blir brukt som fritidsboliger. Høringsfristen er 5. mai, og kommunestyret ønsker mange høringsinnspill.

Uavhengig av utfallet av denne konkrete saken håper jeg at flere som eier ubebodde bruk og boliger ser større verdi i at eiendommen blir brukt, enn at den i verste fall står og forfaller. Den klare oppfordringen er å gjøre disse eiendommene tilgjengelige for de som ønsker å bo og leve her.