Fylkestinget i Innlandet legger en desentralisert tenking til grunn for vårt arbeid med samfunnsutvikling. Vi er opptatt av å utvikle alle deler av fylket. I fjor vedtok vi derfor bestilling til fylkeskommunedirektøren på å konkretisere hvordan Innlandet fylkeskommune kan være mer tilgjengelig og til stede i alle deler av fylket. Fylkeskommunedirektøren har nå lagt fram sitt svar på fylkestingets bestilling.

Fylkeskommunen skal konkretisere hvordan vi kan styrke arbeidet med innovasjon og næringsutvikling, med tilstedeværelse i alle regionene fra 2022. Målet er å bygge opp under fylkeskommunens forsterka samfunnsutviklerrolle. Når deler av fylket vårt har en forventa folketallsnedgang og samtidig større avstander til fylkeshus og andre sentrale funksjoner, må vi gjøre tiltak for å snu utviklinga.

Arbeidsplasser er kjernen i utviklinga, og Innlandsstrategien definerer de viktige områdene for næringssatsinga. Kommunene skal nyte godt av fylkeskommunal støtte og kompetanse på nærings- og samfunnsutvikling. Vi må derfor tenke nytt for hvordan vi på disse områdene kan styrke vår synlighet og tilgjengelighet ute i regionene.

Regionene i Innlandet er svært forskjellige både når det gjelder arbeidsform og ressurser. Utredninga viser at de fleste regionene uttrykker ønske om å ha et eller flere navn i hver avdeling som de kan henvende seg til. Disse personene må kjenne til regionens behov og utfordringer.

Regionene framhever i tillegg muligheten for utvida bruk av digitale løsninger for å sikre bedre dialog. Den digitale utviklinga bidrar også til større fleksibilitet når det gjelder arbeidssted. Dette åpner nye muligheter for å rekruttere medarbeidere fra alle kommuner i fylket. Ved utlysning av nye stillinger og tilsettinger, skal fylkeskommunen vurdere arbeidssted og muligheten for mer fleksible løsninger, basert blant annet på relevans i arbeidsoppgaver, arbeids- og kompetansemiljø og økonomi.

Fylkestinget har vedtatt at vi skal ha en desentralisert vegadministrasjon med lokal tilstedeværelse. Det er også vedtatt ni regionale Kompetanse- og karrieresentrene for å voksnes læring. De videregående skolene, kollektivtransporten og tannklinikkene er en åpenbar del av vår virksomhet som er til stede i alle regioner. Nå utfordrer vi den øvrige delen av våre fagfolk til å være mer fysisk ute, etter at både sammenslåinga og pandemien har bidratt til at fylkeskommunen har blitt oppfattet som litt lenger unna for mange.

Vi er opptatt av at alle fagavdelingene i fylkeskommunen vil videreutvikle sitt samarbeid med kommunene og regionene gjennom behovsbasert tilgjengelighet og tilstedeværelse. Derfor ser vi fram til fylkestinget i desember, og vår behandling av hvordan Innlandet fylkeskommune skal komme tettere på kommunene og innbyggerne.