Victor Norman vil ha inn­spill fra ord­fø­re­ren og råd­man­nen i Et­ne­dal; Vi le­ver sta­dig leng­re, men fø­der fær­re barn

"Nord­menn le­ver sta­dig leng­re, sam­ti­dig som vi fø­der fær­re barn. Al­le­re­de i dag har man­ge virk­som­he­ter og kom­mu­ner i mind­re sen­tra­le strøk ut­ford­rin­ger med å re­krut­te­re kva­li­fi­sert ar­beids­kraft". Nå skal Etnedal kommune ved ordføreren og rådmannen formidle sitt budskap til et offentlig utvalg.