Hellefossbrue er navnet

Den nye brua ved Lunde bru har fått fastsatt navn av fylkesrådmannen.

DEL

Etnedal: Den nye Lunde bru på fv. 251 i Etnedal har fått navn: Hellefossbrue.

-føss eller -foss?

Drømmen til Etnedal kommune var tilsynelatende å få døpt brua til "Helleføssen bru" - da dette ble vedtatt i kommunestyret i Etnedal 15.12.2016 ved behandlingen av reguleringsplanen for området.

Etter henvendelse fra Statens vegvesen Region øst, har Språkrådet ved Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene tilrådd at en benytter skrivemåten Hellefossbrue i ett ord og bestemt form. Selv om navnet Hellfossen/Hellføssen ikke er registrert i Sentralt stedsnavnregister eller herredsregisteret, har de ingen merknader til navnet, så lenge det er kjent og benyttet lokalt. Språkrådet påpeker imidlertid at etterleddet må skrives -foss i samvar med norsk rettskriving, heter det i bakgrunnen for vedtaket.

Statens vegvesen Region Øst la avgjørende vekt på lokal tilrådning, og anbefalte at navnet Helleføssen bru ble tatt i bruk for dette anlegget.

Flere bruer med endelsen -brue

Statens Kartverk støttet Stedsnavntjenestens tilrådning om skrivemåten Hellefossbrue under høringen, da denne skrivemåten samsvarer med retningslinjene i lov og forskrift om stadnamn. I uttalelsen skriver de videre:

«Skrivemåten -foss- er i samsvar med § 4 første ledd i lov om stadnamn: Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk. Vi viser også til § 1 første ledd første punktum i forskrift om stadnamn: Stadnamn som inneheld allment kjende ord eller namneledd, skal skrivast i samsvar med gjeldande rettskriving, når ikkje anna følgjer av reglane nedanfor. Skrivemåten -brue er i samsvar med lokal normeringspraksis i Etnedal kommune og med lokal dialekt. Vi viser her til rettleiinga til forskriften, pkt. 3.1.b.ii: Sterke hokjønnsord får i bunden form som hovudregel endinga -a. Når dialekten har endinga -i eller -ei, brukar ein -i. Når dialekten har endinga -e brukar ein - e. …..»

I en fornyet uttalelse fastholder Språkrådet sin tidligere uttalelse og begrunnelse. De viser også til at Sentralt stedsnavnregister har registrert flere bruer i Etnedal som er skrevet i ett ord og endelsen –brue.

Inviterer til åpen dag

Statens vegvesen inviterer naboer, grunneiere og andre interesserte i Etnedal til åpen kontordag på anleggskontoret i forbindelse med bygging av Hellefossbrue. Dette vil foregå tirsdag 14. august kl. 16:00-19:00.

Artikkeltags