Trafikksikkerhetsplan for Etnedal 2018-2021 på høring

Artikkelen er over 1 år gammel

Etnedal kommune varsler at trafikksikkerhetsplanen for 2018-2021 legges ut på høring og offentlig ettersyn.

DEL

Etnedal: I planforslaget er visjon og langsiktig mål å redusere antall trafikkulykker.

Kortsiktige mål

Blant de kortsiktige målene nevnes å fjerne ulykkespunktet på FV33 som har hatt 9 ulykker og 12 hardt/lettere skadde siden 2012, prioritere og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på utsatte steder ved skole-, fritids- og sentrumsområder, øke fokus på informasjon til utsatte grupper som barn, eldre, innvandrere og andre utsatte trafikanter, og øke innsatsen for holdningsskapende arbeid hos kommunens ansatte og andre trafikanter.

Fysiske tiltak

I listen over fysiske tiltak nevnes blant annet tiltak ved kulturskolen som Avisa Valdres har skrevet om tidligere. I tillegg til dette skal det utbedres dekke og repareres gjerde på/ved kjørebruen, med et samlet budsjett på 325.000.

Av andre tiltak er det nevnt rassikring ved Svilosvegen i sommer, med et budsjett på 800.000, etablering av parkeringsareal ved frivilligsentralen uten budsjettkonsekvenser for kommunen, asfaltering av gangveg på bilruta - Etnedal skule for 500.000 sommeren 2019, og et vurdert tiltak ved sørlig innkjøring til Matkroken.

For å lese hele tiltaksplanen, gå inn her.

Frist for å levere merknader til planforslaget er 10. mai, og eventuelle merknader vurderes tatt inn i planforslaget som legges fram for ny behandling i kommunestyret 24. mai.

Artikkeltags