Nå er det fullt fo­kus på E16 fra Fa­ger­nes sør til Han­de

– Mye vil ha mer, sa Vidar Eltun og skisserte et samlet Valdres felles mål om å få E16 raskt fullført i fullgod standard. Regionstyret, næringslivet og lastebileierforbundet jobber nå for fullt for å få Fagernes S-Hande inn i NTP. Statens vegvesens region Øst er med på laget. (F.v.) Helge Orten (leder av transportkomiteen), Jørand Ødegård Lunde (daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark), Therese Høy (prosjektleder i Statens vegvesen), Vidar Eltun (leder av Stamvegutvalget).

– Mye vil ha mer, sa Vidar Eltun og skisserte et samlet Valdres felles mål om å få E16 raskt fullført i fullgod standard. Regionstyret, næringslivet og lastebileierforbundet jobber nå for fullt for å få Fagernes S-Hande inn i NTP. Statens vegvesens region Øst er med på laget. (F.v.) Helge Orten (leder av transportkomiteen), Jørand Ødegård Lunde (daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark), Therese Høy (prosjektleder i Statens vegvesen), Vidar Eltun (leder av Stamvegutvalget). Foto:

Av

Ju­be­len et­ter åpningen av E16 Bagn – Bjør­go i nye Bagnskleivtunnelen had­de knapt lagt seg før re­gi­on­sty­ret i Vald­res rig­get et møte med le­der av Stortingets trans­port- og kom­mu­ni­ka­sjons­ko­mi­té, Hel­ge Orten, tirs­dag et­ter­mid­dag.

DEL

Fa­ger­nes: Med på mø­tet var næ­rings­li­vet i Vald­res, re­pre­sen­tert ved Erik En­ge­li­en i Vi­sit Vald­res, Norsk Las­te­bil­ei­er­for­bund ved Johannes Kjør­li­en og Odd Haakenstad og Sta­tens veg­ve­sen ved The­re­se Høy, Knut Wes­ter­bø, Jon Rab­ben Lundby og Ve­gar Antonsen. Stor­tings­re­pre­sen­tant Ma­rit Knuts­dat­ter Strand over­vær­te også mø­tet.

Full ut­tel­ling

– I dag tak­ker vi for en fan­tas­tisk jobb med å gjø­re Bagnskleiva om til en flott og trygg veg, at opp­star­ten med Kvams­klei­va er pri­ori­tert i stats­bud­sjet­tet og at pro­sjek­tet mel­lom Han­de og Øylo også mot­tok eks­tra ut­bed­rings­mid­ler over sam­me stats­bud­sjett. Men for å få full ut­tel­ling av den vin­ter­sik­re fjell­over­gan­gen og øken­de tra­fikk fra mjøs­om­rå­de­ne må vi nå fo­ku­se­re på å få Fa­ger­nes Sør – Han­de inn i Na­sjo­nal trans­port­plan igjen, åp­net Vi­dar El­tun i sitt inn­legg.

Uten jern­ba­ne og fly­plass

– Det fin­nes knapt et re­gi­on­sen­ter i Norge med en års­døgns­tra­fikk på opp mot 11.000. Eu­ro­pa­ve­gen de­ler et sent­rum med sko­le- og hel­se­til­bud i to, og mil­jø- og næ­rings­ut­vik­ling av Fa­ger­nes står i stam­pe i på­ven­te av en ny veg­tra­sé. Med ut­bed­ret fv. 33 over Tons­ås­en vil E16 gjen­nom Fa­ger­nes også bli et stort knu­te­punkt for tra­fik­ken øst­fra. For be­red­skap, næ­rings­liv, rei­se­liv og lo­kal­be­folk­ning er Fa­ger­nes al­le­re­de en stor flas­ke­hals når eu­ro­pa­ve­gen er enes­te fel­les trans­port­åre, sa Erik En­ge­li­en til Orten.

Norsk Las­te­bil­ei­er­for­bund har i fle­re år vært ty­de­li­ge på at de støt­ter en full­fø­ring av E16, før det på­be­gyn­nes ut­bed­rin­ger av øv­ri­ge fjell­over­gan­ger, noe Johannes Kjør­li­en også un­der­stre­ket i sitt inn­legg.

I mars 2018 for­klar­te da­væ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter, Ke­til Sol­vik-Olsen, at Fa­ger­nes Sør – Han­de ble for dyrt og pro­sjek­tet måt­te slan­kes. En prosjektoptimaliseringsanalyse (SPA-ana­ly­se) vi­ser nå at pro­sjek­tet kan re­du­se­res med 45,6 pro­sent av kost­na­de­ne.

– Vald­res og Sta­tens veg­ve­sen har gjort sitt. Vi har svart ut den utfordringen, sa En­ge­li­en.

– Kan be­gyn­ne nå

Sta­tens veg­ve­sen stil­ler seg bak Vald­res fel­les øns­ke om å få fjer­net den siste, sto­re prop­pen på E16 gjen­nom da­len.

– Si­tua­sjo­nen er at med kun fem mil­li­o­ner i plan­mid­ler, kan Sta­tens veg­ve­sen star­te opp revideringen av kom­mu­ne­del­pla­nen al­le­re­de "i mor­gen". Da kan byg­ge­start kom­me al­le­re­de i 2023, og det er jo prak­tisk – for da er vi jo ak­ku­rat fer­di­ge med Kvams­klei­va, sa pro­sjekt­le­der The­re­se Høy med et smil om mun­nen.

Møte: - Riktig å tenke helhet og lengre strekninger. Nasjonal transportplan går i retning av å bli et mer overordnet og strategisk dokument og vi ønsker å se de samme helhetlige prioriteringene i planarbeidet til Statens vegvesen og regionene, sa Helge Orten.

Møte: - Riktig å tenke helhet og lengre strekninger. Nasjonal transportplan går i retning av å bli et mer overordnet og strategisk dokument og vi ønsker å se de samme helhetlige prioriteringene i planarbeidet til Statens vegvesen og regionene, sa Helge Orten. Foto:

– Vik­tig å se helheten

Hel­ge Orten tak­ket for orienteringen og be­røm­met den tverr­po­li­tis­ke og bre­de enigheten i Vald­res.

– Dere vi­ser meg at Vald­res ser seg selv i en stør­re sam­men­heng, og jeg er glad dere ikke er for­nøy­de med Bagnskleiva og Kvams­klei­va, men nå ser vi­de­re frem­over. Det er greit å løf­te frem en­kelt­pro­sjek­ter som Fa­ger­nes, men vik­tig at dere fort­set­ter å plas­se­re be­ho­vet for om­kjø­ring også i et na­sjo­nalt per­spek­tiv, sa Hel­ge Orten et­ter en lang dag i Vald­res.

– I Vald­res er veg vik­tig. Det så man jo ty­de­lig på det sto­re opp­mø­tet un­der åpningen av Bagnskleivtunnelen i dag. Et stort lo­kalt en­ga­sje­ment og en veg av na­sjo­nal be­tyd­ning er de­res beste ar­gu­men­ter, av­slut­tet han.

Re­gi­on­råds­le­der Lin­da Mæhl­um Ro­bø­le tak­ket Hel­ge Orten for at han tok seg tid, og ut­tryk­te takk­nem­lig­het til de gode støt­te­spil­ler­ne som sam­men kjem­per for en rask full­fø­ring av E16 gjen­nom Vald­res.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken