Fire søkjarar til rektorstillinga på Lidar skule. To av dei er lokale. Sjå kven

Det var fire søkjarar til rektorstillinga til Lidar skule. To av dei er lokale og to kjem utanfrå Valdres.