Gå til sidens hovedinnhold

Fjernvarme – med innbakt miljøforurensning fra flisfyring?

Det flisfyrte fjernvarmeverk på Beitostølen har vært i drift en del år. Nå er det planer om utvidelse, som en del av den fortsatte massive utbygging på Beitostølen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det kan undre en at det ikke opp i dette har vært stilt spørsmål ved omfang av luftforurensing, og eventuelle miljøskader relatert til utslipp fra anlegget.

Kommunen opplyser ved henvendelse, at kommunen er høringsinstans og at NVE skal ta stilling til utvidelsen.

Anledning for min kontakt til kommunen er bekymring for luftforurensing med forbrenningspartikler og massivt CO2 -utslipp, og at dette selvfølgelig vil øke markant gitt det flisfyrte anlegget utvides. Dette antar jeg også kan være i direkte motstrid med kommunens formulerte målsetting om reduserte utslipp og om å ta vare på miljøet.

Det er en misforståelse å tro at fyring med flis/biomasse er klimanøytralt. Det er utslipp av varme, svevestøv, tungmetaller, dioxiner, NOx • SO2, CO og ikke minst CO2. Asken må kjøres bort og deponeres. Dette kan ev. gi flyveaske, og forurensing av vassdrag og drikkevann ved nedsiving og bortrenning, avhengig av de løsninger som velges.

Dette er anlegg som kjører døgnet rundt, og man kan jo lure på hvor mye utslippet fra forbrenningsanlegget tilsvarer, om man sammenligner med utslipp fra personbiler og annen transport i Øystre Slidre.

Noe av problematikken ved slike småskalaanlegg som på Beitostølen ser ut til å være belyst i: http://generator.firmanett.no/t/tforsk/doc/No_4_07.pdf : «.....Statens forurensningstilsyn (SFT) har ikke satt krav til maksimum utslipp fra småskala forbrenningsanlegg, men opererer p.t. med veiledende grenser for utslipp av karbonmonoksid (CO) og partikler som gitt i følgende tabell ...» Se artikkelen i sin helhet. Selv om klimaregnskapet fortsatt diskuteres (herunder balansen mellom, for eksempel, avbrenning av kvist/flis i forhold til metanutslipp ved forråtning på bakken) advares i økende grad fra eksperthold mot boligoppvarming via avbrenning av biomasse.

Således også i Danmark hvor dette er brukt en del, ut fra det velkjente resonnementet at det er bærekraftig – siden «skoven vokser jo opp og tar opp CO2 igjen». (se den danske avis Jyllands-Posten, med advarsel: https://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE12754077/internationale-topforskere-advarer-mod-biomasse/Tekst oversatt fra dansk: «Men det er fullstendig feil å tro, at avbrenning av pellets av ved, halm og flis i kraftverkene er CO2-nøytralt og bra for klimaet.

Tvert imot fremkommer nå i en internasjonal oppfordring fra mer enn 500 ledende forskere, heriblant en håndfull danske. Appellen er rettet til USAs president, Joe Biden, og EU-Kommisjonens leder, Ursula von der Leyen. « og videre: «Vi oppfordrer til ikke å underminere så vel klimamål som verdens biodiversitet ved å skifte fra fossile brensler til å brenne ved for å framstille energi.

Tallrike studier har vist, at denne avbrenning av ved vil øke oppvarmingen i årtier og århundrer. Det gjelder også, selv om tre erstatter kul, olje eller naturgras, lyder det fra forskerne.»

Også i Rapport nr. 17–2015 Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat konkluderer NVE.» . at bioenergi ikke er klimanøytralt, fordi det i dagens produksjonssystemer kreves fossil energi for å omgjøre…….., samtidig vil det ta tid fra en mengde såkalt biologisk CO2 er sluppet ut i atmosfæren til den samme mengden er tatt opp i ny plantevekst.» (https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_17.pdf)

I den aktuelle saken er det tale om utslipp i nærheten av boligfelt, med barnefamilier. Når det skal tas stilling til utvidelsen av anlegget på Beitostølen bør Øystre Slidre kommune, i samråd med NVE og Statens forurensningstilsyn, nøye ta de miljømessige konsekvenser med i overveielsene.

Det samme gjelder for de miljømessige konsekvenser grunnet den øvrige utviklingen av flere og flere hytteområder på Beitostølen.

Er det nok nå – eller vil politikerne gå for ytterligere nedbygging av miljømessig verdifulle områder, tross protester mot planene?

Kommentarer til denne saken