Pensjonistforbundet Oppland mottar en rekke henvendelser om eventuell reversering av Innlandet fylke til henholdsvis Hedmark og Oppland fylker. Meningene og argumentene for og imot en oppløsning av det nye fylket fra 2019 er mange.

Pensjonistforbundet Oppland er av den oppfatning at det ut fra demokratiske hensyn bør foretas en folkeavstemning for å få frem befolkningens syn på dette spørsmålet. Det er allerede startet debatter og leserinnlegg i fylkets aviser mm om reverseringsspørsmålet.

Det er neppe noen tvil om at spørsmålet engasjerer store deler av befolkningen. Det er derfor viktig at beslutningstakerne lytter til disse signalene.

Pensjonistforbundet Oppland har på styremøte 16. november 2021 fattet følgende vedtak: «Pensjonistforbundet Oppland ber om at det blir holdt en rådgivende folkeavstemning om eventuell reversering av fylket tilbake til de to gamle fylkene Hedmark og Oppland»