Statens «Handlingsplan mot villsvin 2020-24» har sviktet allerede første året. I høst har vi fått merke villsvinenes snikende invasjon dypt inn i Sør-Norge. De er observert både i Gudbrandsdalen og Valdres. På Elverum og Løten er det skutt villsvin.

I handlingsplanen anslås antallet villsvin i Norge til å være mellom 400 og 1 200 individer. Invasjonen kommer fra Sverige. Der har bestanden eksplodert det siste tiåret. Ifølge Miljødirektoratet har tallene i Sverige vokst fra noen hundre villsvinfellinger i år 2000 til 115 000 i 2018. Jaktåret 2014/15 ble det registret rundt 70 felte villsvin i Norge. Fem år etter – jaktåret 2018/19 – var tallet mer enn firedoblet til 310.

Intet tyder på at spredningen inne i Norge vil avta. Ikke bare bønder vil lide under det. Villaeiere vil etter hagebesøk av en villsvinflokk skjønne at brunsnegler og rådyr nærmest er harmløse til sammenligning.

Den svenske bestanden er i dag anslått til 300 000 dyr. Villsvinskadene på svensk landbruk ble i 2015 anslått til 1,5 milliarder kroner årlig (Jakt & fiske 02/2018). Dyret ble borte fra Sør-Sverige på 1600-tallet (Artsdatabanken). I hundreårene etter det, har de blitt satt ut igjen i Sverige. Den kraftige bestandsveksten og spredningen i Sverige de siste tiårene, må skyldes hyppige utsettinger og rømninger fra villsvinfarmer.

Villsvinkjøtt må testes for trikiner og salmonella. Den fryktede afrikanske svinepesten er ennå ikke påvist i den svenske villsvinbestanden. Danmark har bygget et 150 km langt villsvingjerde mot Tyskland i frykt for svinepesten. Dersom Stortinget og Regjeringen i dag ikke vil sette inn hardere lut enn å kopiere politikken til svenske myndigheter, så vil svinene gradvis spre seg i Norge.

I handlingsplanen tror en Norge er i startfasen av en bestandsvekst og spredning, der Sverige var på 1980-tallet. Den vil spre seg i lavlandet på Østlandet og rundt kysten av Sør-Norge nordover til Trøndelag. Et framtidig mildere klima – hvilket stortingetsflertallet er enig om – vil favorisere svinet. Dyret trenger mest mulig telefri jord for matsøk vinterstid.

Dagens myndigheter vil ikke slippe unna historiens nådeløse dom, dersom de ikke stopper svinene nå. Ønsker politikerne å få ettermæle for å være den veike generasjonen som ga våre barn og barnebarn svenske villsvintilstander?

Nasjonen trenger en bekjempelses-/utryddingsplan for villsvin. Artsdatabanken har klassifisert villsvinet som fremmed art, dvs. uønsket i norsk fauna. Det heter seg at branner skal slukkes så tidlig som mulig. Er huset overtent, så er det for seint. Sverige er overtent av villsvin, men ikke Norge. Stortinget må innføre skuddpremie, f eks 10 000 kr per villsvin. Pengegevinst er erfaringsmessig det mest virkningsfulle, både på godt og vondt.

Andre viktige tiltak er gratis jakt. Å tillate felling av purker med unger er fundamentalt viktig. Lemping på jakt- og fangstmetoder og utstyr trengs. Villsvinfarming i Norge må avvikles umiddelbart og forbys. Veike politikere og partier som ikke evner å stanse svineinvasjonen nå, vil bli stilt til politisk ansvar kjappere enn de synes å være klar over i dag.

Arnt Orskaug, Lillehammer