Høyres mål er at vi i Norge skal ha forsknings- og utdanningsmiljøer av høy kvalitet, og vi vil bidra til å styrke miljøene. For å nå det målet må vi fortsette satsingen på internasjonalisering og kommersialisering av forskningsresultater.

Forskning er det vi omgir oss med i hverdagen, det er de gode løsningene som gjør hverdagen vår enkel og gir mindre CO2-utslipp. Som gjør at Norge ble lykkelandet og at vi fikk en vaksine mot korona. Som gjør at maten vi produserer er sunn og at vi har en konkurransedyktig fastlandsindustri som produserer bildeler til hele verden.

Forskning er helt avgjørende for å løse de store samfunnsutfordringene og gi økt bærekraft, konkurransekraft og innovasjonsevne. Nå står vi ved et veiskille. Vi har noen fortrinn i Norge som gjør at utfordringene vi står overfor gir oss store muligheter. Men, da må det satses på forskning og på anvendelse og tilgjengeliggjøring av forskning, slik at vi klarer å utnytte de mulighetene vi har. Derfor er det helt nødvendig å sette forskning og anvendelse av forskning høyere på dagsorden.

Omstillingstider krever kunnskap og kompetanse. NHOs veikart slår fast at Norge må skape 250.000 nye arbeidsplasser i det private næringsliv innen 2030. Strategiske investeringer i forskning og innovasjon er en forutsetning for å lykkes med det.

Store deler av verdiskapningen og innovasjonen skal skje i startups og i små og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter som ikke kan ha egne forskningsavdelinger eller lede store forskningsprosjekter. Forskningen må derfor gjøres tilgjengelig gjennom samarbeid med etablerte forskningsmiljøer som kan bidra til forskningsbasert virksomhetsutvikling. Utviklingen av Norge vil avhenge av hvordan vi lykkes med å få forskning og innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Innlandet har noen av våre fremste kompetansemiljøer innen industri, skog og tre, vannkraft, helseteknologi, spillutvikling og cyber. Vi har mange muligheter for utvikling av nye arbeidsplasser og attraktive miljøer. I tida som kommer må vi samarbeide enda bedre på tvers av bransjer, forvaltningsnivåer og mellom offentlig og privat sektor. Framtidas løsninger finner vi der ulike mennesker møtes og meninger brytes.