Hed­da Hyt­ter lar seg ikke stoppe av ko­ro­na: Har satt i gang pro­duk­sjon i ny hall og ser lyst på mar­ke­det fram­over

Hyt­te­byg­gings­fir­ma­et Hed­da Hytter AS trap­per opp igjen pro­duk­sjo­nen et­ter en svært ro­lig pe­ri­ode , men er foreløpig ikke i full ak­ti­vi­tet.