Brann i bo­lig i Heg­ge­nes. In­gen per­so­ner ble skadd

Heggenes: Bolighuset var ikke veldig skadd utvendig, men inne var det sterk røykutvikling. Her er brannvesenet i gang med etterslukking og opprydding etter at røykdykkere har vært inne i huset.

Heggenes: Bolighuset var ikke veldig skadd utvendig, men inne var det sterk røykutvikling. Her er brannvesenet i gang med etterslukking og opprydding etter at røykdykkere har vært inne i huset. Foto:

Av

Po­li­ti­et Inn­lan­det mot­tok litt over klok­ka sju tors­dag mor­gen en mel­ding om røyk­ut­vik­ling i en ene­bo­lig i sent­rum av Heg­ge­nes. Én per­son bod­de i bo­li­gen og po­li­ti­et opp­nåd­de ikke kon­takt med ved­kom­men­de. Røyk­dyk­ke­re søk­te i bo­li­gen og kunne opplyse om at det ikke var noen personer til stede.

DEL

Heg­ge­nes: Det var en for­bi­pas­se­ren­de som så at det kom røyk ut fra bo­li­gen, som lig­ger rett på ned­si­da av Øyst­re Slidre sju­ke­heim. Både Vald­res brann- og red­nings­tje­nes­te og Nord-Aurdal brann­ve­sen ryk­ket ut med mann­ska­per til Heg­ge­nes og fyl­kes­veg 51 ble da stengt.

Én per­son med ad­res­se der

Mel­din­ga om bran­nen skal ha kom­met klokka 07.07 tors­dag mor­gen. Brann og po­li­ti er kjent med at den mann­li­ge be­bo­e­ren eide en bil, som ikke sto par­kert ved hu­set. Ma­ri­an­ne Brun i Po­li­ti­et Inn­lan­det for­tal­te til avi­sa Vald­res at det ikke var grunn til å tro at man­nen skul­le være i boligen. Brann­ve­se­net gjen­nom­søk­te hu­set med røyk­dyk­ke­re og kun­ne slå fast at det ikke var noen der.

Brann: Brannvesenet hadde kontroll på husbrannen i det eldre huset da avisa Valdres kom til stedet.

Brann: Brannvesenet hadde kontroll på husbrannen i det eldre huset da avisa Valdres kom til stedet. Foto:

Ba folk luk­ke vin­du­er

Det skal ha vært mye røyk da nød­eta­te­ne kom til ste­det og brann­ve­se­net ba de an­sat­te ved Øyst­re Slidre sju­ke­heim om å luk­ke vin­du­ene på sju­ke­hei­men. Røy­ken trakk opp­over i den ret­nin­ga. Da avi­sa Vald­res kom til ste­det rundt klok­ka 09.00 had­de brann­ve­se­net kon­troll på bran­nen og drev et­ter­sluk­king.

Heggenes: Røyken var tjukk og trakk oppover mot Øystre Slidre sjukeheim.

Heggenes: Røyken var tjukk og trakk oppover mot Øystre Slidre sjukeheim. Foto:

Ve­gen ble stengt

Hu­set lig­ger inn­til fyl­kes­veg 51, som da ble stengt i beg­ge ret­nin­ger. Et­ter hvert ble per­son­bi­le­ne vei­le­det til om­kjø­ring via Robølsvegen, mens tung­tra­fik­ken måt­te vente. Et­ter hvert ble et kjø­re­felt åp­net og tra­fik­ken kun­ne pas­se­re.

Stengt veg: Brannvesenet kom fra både Nord-Aurdal og Valdres brann- og redningstjeneste. Brannstasjonen i Heggenes ligger bare noen hundre meter fra huset det brant i.

Stengt veg: Brannvesenet kom fra både Nord-Aurdal og Valdres brann- og redningstjeneste. Brannstasjonen i Heggenes ligger bare noen hundre meter fra huset det brant i. Foto:

Artikkeltags