Heide: – Jeg me­ner det er frekt av Fri­kar å bru­ke tit­te­len "na­sjo­nalt sce­nisk kom­pa­ni for fol­ke­dans"

Artikkelen er over 1 år gammel

Seks dan­se­re med Sig­urd Jo­han Hei­de som skri­bent, tar et opp­gjør med dan­se­kom­pa­ni­et Fri­kar i Aurdal. Fri­kar for­sø­ker å etab­le­re et na­sjo­nalt sce­nisk kom­pa­ni for fol­ke­dans og fikk ny­lig to mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Opp­land fyl­kes­kom­mu­ne til det­te. – Nå må vi i ste­det sam­le oss rundt en sårt til­trengt ut­dan­ning av folke­dan­se­re ved Uni­ver­si­te­tet i Sør­øst-Norge, sier Hei­de til avi­sa Vald­res.