Med dagens politikk bygges landbruket i Norge ned. Vi ser det blir færre bruk, jorda legges brakk og antall bønder går ned. Det trengs en kraftfull endring av retninga til norsk landbrukspolitikk. Om fire år kan det være for seint.

SV står for en alternativ retning for landbruket. En retning hvor dagens volumsjuke og bondekannibalisme ikke har plass.

For oss er det viktig at bondens inntekt løftes. Det må bli lønnsomt å drive gård i distriktene, og produksjonen må ta utgangspunkt i gårdenes ressursgrunnlag. Da må kvotetakene og tilskuddene endres.

Inntektene fra matvaresalget skal ikke havne i lomma på eiere av Rimi og Norgesgruppen, men komme bonden, norske produkter og folk til gode. Matvarekjedene må fratas makta, og vi må få en sterk styring av produksjonen.

SV vil ha et sterkt importvern. Norske interesser og mål for selvforsyning og miljø skal ikke undergraves av handelspolitikken.

Jord i bruk må holdes i hevd, og jorda som ligger brakk må tas tilbake. Det er den eneste mulige veien mot målet om å være selvforsynt, og samtidig kunne realisere måla for klima og natur.

Og så ønsker SV en fireårig opptrappingsplan for landbruket hvor bondens inntekt skal komme på nivå med øvrige grupper i samfunnet. For heller ikke i landbruket er applaus nok. Sentralt i en slik plan er det at tallgrunnlaget for inntektsnivå er riktig og at vi tar i bruk virkemidler som forhindrer overproduksjon. Målet må være at vi får flere bønder og at jorda tas tilbake i bruk.

Positive formuleringer og festtaler har ingen verdi om det ikke følges opp i praksis. Det hjelper ikke å pøse på med penger om ikke retninga på politikken snus. SV viser gjennom forslag i stortinget og merknader i meldinger at vi mener det vi sier, og at vi ønsker å handle.

SV vil sette tak og begrensninger på størrelse. Vi vil styrke vilkårene for de små og mellomstore bruka. Så skal selvfølgelig ikke bønder som har investert etter dagens politikk ikke bli skadelidende for at landbrukspolitikken endres. Men når medisinen ikke virker, må vi endre kurs.

SV vil satse på landbruket, og vi vil vri virkemidlene i en ny retning. Gårdene må produsere med basis i egen ressurstilgang. Utmarka må være i bruk.

Læreren skal lønnes for at barn skal få utdanning. Helsepersonell for at vi skal få helsehjelp. Byråkratene for at vi skal ha en god forvaltning. Ja, da må også bonden lønnes for at vi skal ha mat på bordet.

Derfor trenger vi en ny retning i landbrukspolitikken.

Landbruket og Oppland trenger et sterkt SV i en ny rød/grønn regjering.