Få andre saker har skapt større engasjement i Innlandet enn de siste ukenes debatt om sykehus. Etter intervjuet med administrerende direktør Cathrine Lofthus i Østlendingen 8. januar 2021 har vi funnet det nødvendig å be Helse Sør-Øst og Lofthus utdype og klargjøre flere av uttalelsene.

Det er bra at Helse Sør-Øst tar på alvor konsekvensene endringer i sykehusene kan medføre for dagens vertskommuner. Men vi reagerer på at Lofthus forsøker å flytte ansvaret for de foreslåtte endringene fra foretakene over til fylkespolitikerne ved å vise til at «et flertall av fylkespolitikerne i Innlandet har ment at det er riktig å etablere et nytt hovedsykehus, og å avvikle akuttfunksjoner ved de andre sjukehusene».

Alle utredninger og forslag knyttet til endringer i spesialisthelsetjenestene i Innlandet har vært ledet og gjennomført av helseforetakene. Verken i de tidligere fylkene eller i Innlandet er det fylkespolitikerne som har tatt initiativ til endringer eller fremmet forslag om dette.

Flertallet i fylkestinget har i likhet med flertallet av kommunene sluttet seg til forslaget om samlingen av funksjoner i et nytt sykehus. Men Lofthus må også være klar over den skepsis og dels motstand mot flere av forslagene som har blitt uttalt i kommunestyrer og i flere politiske partier, og at det er et skjørt kompromiss som er jobbet fram over flere år.

I tilslutningen til et nytt hovedsykehus har fylkestinget og en rekke kommunestyrer vært tydelige på at lokalisering må være «ved Mjøsbrua». Vi må derfor si tydelig ifra at vi ikke aksepterer at Helse Sør-Øst forsøker å skyve fylkespolitikerne foran seg når de i prosessen går bort fra viktige premisser som har ligget til grunn for våre vedtak.

I samme intervju er det oppsiktsvekkende at Lofthus uttaler at «de fleste sjukehusene i landet er mindre enn det planlagte hovedsykehuset i Innlandet, og at det er flere eksempler, både i vår region og ellers i landet, på at løsninger med mindre sjukehus fungerer.»

Gjennom disse uttalelsene bidrar Helse Sør-Øst nå til å så tvil om det vedtatte målbildet er den mest gunstige sykehusstrukturen for Innlandet. Når Lofthus sier at det er flere eksempler, både i HSØ sitt eget område og ellers i landet på at løsninger med mindre sykehus fungerer, og samtidig sier hun er bekymret for konsekvensene for dagens vertskommuner må vi be Helse Sør-Øst utdype sine vurderinger og avklare om helseforetaket vil arbeide videre med alternative modeller for framtidig struktur.

Vi i Innlandet fylkeskommune er opptatt av å sikre innbyggerne våre trygge og gode spesialisthelsetjenester, både i dag og langt inn i framtida. Med dagens arbeidsfordeling er det helseministeren, Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet som har hovedansvar for å sikre dette. Som representanter for fylkets øverste folkevalgte organ har vi imidlertid klare forventninger til at helseforetakene både lytter og legger stor vekt på de innspill og anbefalinger fylkestinget gir.

Våre politiske innspill i prosessen har vært tydelige og senest i fylkestinget i juni 2020 fattet fylkestinget følgende vedtak.

  1. Fylkestinget i Innlandet stadfester vedtak fra Hedmark og Oppland fylkesting, om at et hovedsykehus for Innlandet lokaliseres ved Mjøsbrua.
  2. I det videre arbeidet må en legge vekt på desentralisering av oppgaver, slik at de tjenester som kan utføres lokalt, legges til mindre akuttsykehus og lokalmedisinske sentre.
  3. Innlandet må sikres en moderne sykehusstruktur, som sikrer gode spesialisthelsetjenester i hele fylket, sikrer effektiv ressursbruk til pasientenes beste, og ivaretar beredskapshensyn, blant annet for å møte mulige pandemisituasjoner i framtida.
  4. Gode prehospitale tjenester er en nødvendighet i et stort fylke som er veldig spredt bebodd. Dette innebærer også etablering av en ny luftambulansebase i Mjøsområdet.
  5. Fylkestinget forventer framdrift og investeringsmidler, og at det er Sykehuset Innlandet sin tur etter at sykehuset i Drammen står klart. Fylkestinget understreker at pasientene i Innlandet må sikres et godt sykehustilbud også i årene fram til ny struktur er realisert.
  6. Fylkestinget ber om en orientering fra Sykehuset Innlandet når samfunnsanalysen foreligger.

Styreleder Svein Gjedrem har tidligere omtalt de tydelige politiske innspillene og våre felles standpunkt som en skinnenighet. Men med forslaget i rapporten som er lagt fram fikk vi aldri muligheten til å vise at vi står ved enigheten om et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Styrelederens uttalelser er respektløst overfor folkevalgte organer og politikere som har brukt tid til å sette seg grundig inn i en kompleks sak. De samme politikere har også lagt inn betydelig politisk kapital i å komme fram til en løsning i en krevende og stor sak.

Vi håper ikke slike holdninger til lokaldemokratiet vil prege den videre prosessen, men at statsråden og styrene i helseforetakene utviser respekt for de grundige politiske prosessene og vurderingene i denne saken og lytter til innspillene som blir gitt.