200 læ­re­re i Hedmark og Opp­land mang­ler god­kjent lærerut­dan­ning

Selv om fers­ke tall vi­ser at an­de­len ukva­li­fi­ser­te læ­re­re går ned, er det fort­satt nes­ten 200 læ­re­re i Hedmark og Opp­land som mang­ler god­kjent ut­dan­ning. En del har gjen­nom­ført de­ler av læ­rer­ut­dan­nin­ga, men av uli­ke grun­ner ikke full­ført. Nå får Høg­sko­len i Inn­lan­det (HINN) 1,3 mil­li­o­ner kro­ner for å få fle­re til å full­fø­re fi­re­årig grunn­sko­le­læ­rer­ut­dan­ning.