Konferansen var profesjonelt lagt opp med en rekke gode foredrag og alle med et klart og velment budskap om hvordan vi må og kan begrense de store konsekvenser for natur og klima som fritidsbebyggelsen fører til.

Men dessverre ikke et eneste foredrag som gikk inn for en total stopp i byggeaktiviteter samtidig som man kan utvikle bærekraftige arbeidsplasser og en tilfredsstillende økonomi i distriktene. Det er det eneste reelle virkemiddel for å stoppe nedbygging av resterende og sårbare naturområder, og ikke minst for å minske det økologiske fotavtrykk som Norge og mange andre land med et høyt forbruk står for og som svarer til 3,5 ganger jordas bæreevne.

La meg heller referere fra en del av innleggene, som var tydelige nok til at vi kan ha litt håp om bedre tider for naturen og for klimaet.

Det overordnete budskap for å få til en bedre stedsutvikling og som ble nevnt i flere foredrag er oppdaterte kommuneplaner, både samfunns- og arealdelen. De må følges opp av både administrasjonen og politikerne for at de skal ha noe mening. Dette jobbes det med i mange kommuner.

I en av kommunene som var representert og som omtalte dette tema, var det FNs bærekraftsmål som var veiledende i utarbeidelse av nye planer. Og med sine 17 mål og 169 delmål er det nok å ta tak i, også i den aktuelle sammenhengen: en natur- og klimavennlig stedsutvikling av hyttekommuner. Den nye veilederen fra Kommunal- og distriktsdepartementet om fritidsboliger er også viktig å nevne.

Kort referert en del av de innspill som ble foreslått som virkemidler for mindre natur- og klimabelastning:

– mer fortetning, mer sentralisering

– mindre og færre hytter, flere leilighetsbygg

– istandsetting av eldre hytter

– bruk av miljøvennlige materialer, mest kortreist

– mer deling og utleie av hytter

– tydeligere geografiske grenser for hyttebygging

– mer kollektiv transport og tilrettelegging av tilkjøringstjenester

– tilrettelegge for gang- og sykkelveier

– bærekraftig energiforsyning, velfungerende renseanlegg

– en mer gjennomtenkt bygge kultur, utvikling av lokale kulturtilbud

– utvikling av naturvennlige aktivitetstilbud

– styrking og beskyttelse av naturmangfoldet; grønne korridorer

Til slutt: all honnør til de som tok initiativet til konferansen. Lokalt Øystre Slidre kommune og leder for Klima+, Anni Onsager. Det er håp ikke bare i hengende snøre. Det er håp for de som vil høre på hverandre og snakke sammen.

Vi i Naturvernforbundet har tatt på oss jobben med å forsvare naturen mot stadig flere inngrep. Det er ikke alltid populært, men nødvendig for å balansere de mange interessene som er knyttet til utvikling av gode samfunn. Vi støtter gjerne opp om de gode natur- og klimavennlige tiltakene.