Det har vært en rekke kritiske leserinnlegg i avisa Valdres i forhold til vårt prosjekt på Liahaugstølen på Beitostølen.

Det er selvfølgelig greit at saken skaper engasjement, og vi ønsker en saklig og god debatt velkommen. Men flere innlegg har blitt brukt til å spre usannheter, feil og konspirasjonsteorier. Det spekuleres grovt i hendelsesforløpet for å sverte prosjektet. Når det i tillegg fremsettes påstander om korrupsjon, har debatten i våre øyne nådd et lavmål.

Med så mange leserbrev, påstander og «bekymringer» for hvordan dette skal bli, er det veldig rart at INGEN forsøker å kontakte oss for å få riktig informasjon. Vi vil kunne forklare hva som har skjedd tidligere i saken, og hvordan våre planer EGENTLIG ser ut. Aktørene synes å være uinteressert i å finne ut hva som er sant og hva som er riktig. Noen har laget en ren mediestrategi for å kuppe planprosessen og presse den inn i et udemokratisk spor, utenom normal saksgang iht. plan og bygningsloven.

I beste fall svært uryddig. Vi vil derfor sørge for å gi følgende faktum i saken:

• Det var kommunen selv ved forrige rådmann og ved et enstemmig formannskap i 2015, som satte i gang utbyggingsprosessen av 67 mål på Liahaugstølen. Ikke oss og ikke kommunedirektør Jostein Ånestad. Målet var å løse en del prekære problemstillinger knyttet til skiløype, skibru, atkomst, osv.

• Det var kommunen selv ved et enstemmig formannskap og forrige rådmann, som i 2016 krevde at grunneierne skulle inngå et forpliktende samarbeid og utarbeide en reguleringsplan for disse 67 mål. Vi har gjort det kommunen ba oss om og kommer nå etter en omfattende prosess tilbake med et forslag. Vedtaket (bilag 3) finner dere her. Kommunen vedtok også et planprogram.

• Vi har ikke konspirert med kommunedirektøren. Hans planer har også vært ukjente for oss inntil han varslet oppstart av planarbeid. Kommunedirektørenes planer har ikke påvirket våre planer.

• Noen har i et leserinnlegg i avisa Valdres henvist til «at Oppland fylke etter en omfattende prosess til slutt satte foten ned» og at det ble et «kompromiss» i 2016. Dette gir et feil inntrykk av saken: Ved konsekvensutredningen som ble laget i 2011, ble det i punkt 2.5.5. på side 17 lagt til grunn at det ikke var knapphet på areal til utmarksbeite i planområdet. Derimot var det et problem med beitedyr som trekker inn i byggeområde. Etter at kommunedelplanen for Beitostølen ble vedtatt i 2011, har kommunen vedtatt et temakart for beitebruksområde Heimre Hedalsstølen. Dette finner dere her. Og det har blitt satt opp et beitegjerde. Siden har verken fylkeskommunen eller fylkesmannen (nå Statsforvalteren) stilt seg negative til utbygging i vårt planområde. Beitegjerdet har løst problemet med beitedyr som trakk inn i byggeområdene på Beitostølen. Vårt område ligger utenfor beiteområdet og nedenfor fjellgrensa.

• Det påstås vidtrekkende beiteretter. Grunneier er svært tydelig på at det kun er gårdene i Okshovd og Lien som har beiterett i dette området. Vi stiller oss uforstående til at et stølslag med en geitestøl i drift 4 km i luftlinje unna krever stans i planer av hensyn til beite. På Heimre Hedalsstølen, 0,5-1,5 km utenfor planområdet, er det 1–2 kyrflokker som beiter i utmark. Disse har flere tusen mål tilgjengelig beite på øversida av beitegjerdet, et område som er i ferd med å gro igjen på grunn av for lavt beitetrykk.

• Det er korrekt at våre planer for arealet for en vesentlig del ikke er i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Beitostølen. Denne planen er nå imidlertid 10 år gammel, og burde vært revidert. For å forsikre oss om at planen ikke vil være kontroversiell i forhold til overordnet planmyndighet, har vi behandlet planen i regional planforum 25. november 2020. Fylkeskommunen har stilt seg positiv til planinitiativet, og mener at vårt miljøprosjekt «kan bli et forbildeprosjekt med stor overføringsverdi».

• Våre planer skaper INGEN nye kryssinger av bilvei for skiløyper eller turstier. Tvert imot skal vi gjøre de bedre og dette er en vesentlig grunn til at planarbeidet er satt i gang.

• Selv om reguleringsplanen omfatter 67 mål som ikke har vært regulert tidligere, må ikke kommunestyret regulere alt til fritidsboligformål. Gjennom reguleringsplanprosessen vil kommunestyret få anledning til velge mellom flere alternativer.

Vi har i likhet med flere andre utbyggere på Beitostølen signert en intensjonsavtale med kommunen om å bygge klimavennlig. Da vi inngikk avtalen fikk vi vite at en aktør i tilknytning til Gravfjellplanen allerede hadde signert. Vi vet at flere andre utbyggere har signert senere. Det var kommunens leder for næring, plan og byggesak som tok initiativet overfor oss. Vi fikk vite at intensjonsavtalen skulle benyttes som et underlag for kommunens søknad om Klimasatsmidler til etablering av et kompetansefellesskap på Heggenes. Alle som har litt greie på jus, vet at en intensjonsavtale som en klar hovedregel IKKE er en rettslig bindende avtale. Iht. plan- og bygningsloven er det kommunestyret som suverent avgjør hva som kan bygges ut. Men det er klart at intensjonsavtalen i kombinasjon med kommunens satsing på klima + gjorde at vi og ENOVA turte å satse på en utredning av en miljøvennlig utbygging på Beitostølen.

Det hevdes at vi har satt i gang et miljøprosjekt for å få lov til å bygge i et LNF-område. Dette er ikke sant. Men vi har altså utredet et mer miljøvennlig alternativ enn den planen kommunen laget i 2016. Fortsatt gjenstår å se om politikerne i Øystre Slidre ønsker å benytte denne muligheten.

Som fremstillingen ovenfor viser, var det verken oss eller grunneierne som tok initiativ til at det planområdet saken gjelder skulle utvikles. Det har vært forankret to runder i et enstemmig formannskap. På den tiden det skjedde, var det en helt annen kommunedirektør i Øystre Slidre kommune. Dette viser at planinitiativet umulig kan ha blitt initiert av Jostein Aanestad. Og det har heller ikke oppstått som noe resultat av hans egne boligplaner et steinkast unna våre planer. Det er også kommunen selv som har tatt initiativ til Klima+ og mer klimavennlig utbygging av fritidsboliger.

Vi har nå brukt flere år og mye energi på å samle utbyggingsområdet i samsvar med kommunens forventninger, og for å utvikle et godt miljøprosjekt. Derfor håper vi at politikerne i Øystre Slidre kommune setter seg godt inn i saken og forholder seg til saksgang. Det hadde vært synd om et flott prosjekt som dette, blir kastet på båten basert på ryktespredning og usannheter.

Framsyn Fritid AS

v/Tor Oxhovd og Torger Juel Fosse

Les også

Når uvett settes i system

Les også

Rein naturglede på Liahaugstølen