Høyre er tydelig på at vi trenger veibygging i hele landet. Det har aldri vært bygget mer vei i Norge som under forrige regjering. For Høyre er spredt bosetting og et aktivt og lønnsomt næringsliv svært viktig, og en forutsetning for et bærekraftig og sterkt velferdssamfunn.

Leder av Samferdselskomiteen på Stortinget, Erling Sande fra Senterpartiet, er nå i ferd med å stryke en del veiprosjekter i Nasjonal Transportplan. Dette godtar vi ikke!

Målsetting for Høyre Innlandet er at E16 snarest opprustes til EU-standard for perioden 2022 til 2033 for hele strekningen Ørje til Bergen. Det skal tas hensyn til trafikksikkerheten og miljøet langs veien, herunder sikring mot rasfarlige strekninger.

Det er i hovedsak tre forbindelser mellom Oslo og Bergen; E16, E134 og Rv7. De to sistnevnte er definert som hovedveiforbindelsen, mens E16 er definert som den sikreste forbindelsen om vinteren. Selv om E16 er noen få mil lengre, bør E16 defineres som hovedforbindelsen. Alternativt må alle tre ha samme status som hovedforbindelse.

Rask fullføring av E16 gir en effektiv utnyttelse av de allerede foretatte investeringer. Vi må snarlig få fullført en rimelig og rassikker vei med sammenhengende god standard og 100 prosent sikker vinterregularitet mellom øst og vest. Dette med én vei som binder landsdeler og regioner sammen, og som gir en god helhetsløsning med fornuftig ressursbruk.

Fellesprosjektene Skaret-Hønefoss og Voss-Arna prioriteres i første periode.

Mellom Hønefoss og Voss prioriteres følgende prosjekter i første periode; Fagenes-Hande, Ljøsne-Tønjum, Nærøydalstunellen, Slæen-Voss og utbedring av Hønefoss-Innlandet grense.

Økt bruk av utbedringsmidler og nye strategier med styringsrammer for lengre strekninger vil alternativt kunne vurderes for både de ovenstående og andre prosjekter langs E16.

Filefjell er den eneste vintersikre fjellovergangen mellom øst og vest, og er også den laveste fjellovergang med minst nedbør og har det mest gunstige klima. Når det er kolonnekjøring og stengt på de andre fjellovergangene, mangedobles trailertrafikken over Filefjell, og dette fører til svært mange utforkjøringer på den smale veien gjennom Valdres. Norges Lastebileier-Forbund har uttrykt bekymring for de merkostnader dårlig vinterregularitet gir, og mener det er en god og rimelig løsning raskt å fullføre E16. det er også viktig at E16 fullføres for å få en effektiv utnyttelse av allerede foretatte investeringer og fullførte planarbeider. E16 vil for øvrig binde landsdeler og regioner sammen og gi en god helhetsløsning med en fornuftig ressursbruk.

Nasjonalt er E16 raskeste forbindelse mellom Vestlandet og størstedelen av områdene nord for Oslo og Østlandsområdet – herunder hele Mjøs-området. Denne forbindelsen blir styrket når reststrekningen på Fv33 Bjørgo-Gjøvik over Tonsåsen ble fullført i 2020.

Videre er E16 europaveien mellom Bergen og Oslo og mellom Bergen og Gävle i Sverige gjennom Gardermoen. Ny trase mellom Hensmoen og Eggemoen er under bygging og delvis åpnet i desember 2021. Denne forkorter strekningen med 5 km.

Mange strekninger gjennom Valdres mangler gul midtlinje. Dette må rettes opp snarest og er uholdbart med referanse mot EU.

E16 gjennom Fagernes er den største flaskehalsen på E16 i dag. Tunge kjøretøy kjører gjennom Fagernes og skaper ulykker, støy og støv. Fagernes kan ikke videreutvikles før en ny parsell gjennom Fagernes er vedtatt og under bygging. Det settes som et krav til regjeringen at dette skal vedtas snarest og midler frigis.

Vårt krav er å få en løsning for Fagernes. Vi aksepterer ikke at E16 gjennom Fagernes utsettes lengre. Hva sier samferdselsministeren om dette konkret?