Nå kan du komme med verdifulle innspill til hvordan Sør-Aurdal skal være i fremtiden. Den overordna planen for hvordan Sør-Aurdal skal utvikle seg mot 2030 ligger nå ute på høring.

Hva skal Sør-Aurdal kommune satse på frem mot 2030? Hva skal vi gjøre for at kommunen skal bli en attraktiv kommune å arbeide, bo og besøke?

Det er viktig at vi skal ha levende bygder i hele kommunen, og samtidig kunne ha et urbant sentrumsinnslag i Bagn. Her i kommunen har vi store valgmuligheter når det gjelder hvordan man vil bo: Man kan bo på gård, i hus med hage eller i en leilighet. Vi har umiddelbar nærhet til natur og store muligheter for friluftsliv i skog, på fjell og i vann. Vi har et spenstig næringsliv og et yrende foreningsmangfold. Alt dette må vi løfte opp og fram!

Livskraften ligger i å se mulighetene og støtte opp om initiativene. Som kommune skal vi ta tak i utfordringene våre og vi skal ruste oss godt for framtiden. Vi må finne nye måter å arbeide på, med nye samarbeidsformer i møte med tiden som kommer.

Kommuneplanens samfunnsdel er viktig fordi den sier noe om hvordan en ønsker at kommunen og lokalsamfunnet skal utvikle seg i årene som kommer. Det handler også om kommunen som samfunnsutvikler og alt som må fungere for at dagliglivet skal gå sin gang. Dette er altså et av våre viktigste styringsdokument i kommunen. Planen legger føringer for hva Sør-Aurdal kommune skal satse på frem mot 2030. Den viser hva vi skal gjøre for at kommunen skal bli en attraktiv kommune å arbeide, bo og besøke.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for utarbeidelsen av kommuneplanen. Dette er et felles globalt rammeverk for arbeidet med samfunnsutvikling på kommunenivå. Kommunesektoren er svært viktig i arbeidet med bærekraftsmålene, og FN sier at 2/3 av bærekraftsmålene bare kan nås gjennom lokal og regional innsats.

Det er viktig at de mål og strategier som blir vedtatt er så overordna at de er relevante over lang tid. Derfor vil det ikke være detaljerte tiltak i denne planen. Det er kun gjennom de lokale valgene og nære beslutningene vi gjør, at bærekraftsmålene vil bli nådd, som igjen vil ha enormt stor betydning for hvor vi er om 10, 20 og 30 år.

Utviklingen av kommunen skal være bærekraftig. Vi skal tåle å se kommende generasjoner i øynene og svare for de prioriteringer vi har gjort. Vi skal løfte blikket og se på de kvaliteter som vi må bygge videre på og være stolte av. Sør-Aurdal er først i Valdres og sentralt på Østlandet.

Det er viktig at innbyggerne nå kommer med innspill til planen. Den ligger tilgjengelig på Sør-Aurdal kommune sine hjemmesider under høringer og pressemeldinger. Der kan man også legge inn innspill til planen.