Konflikter i utmarkskommuner settes under debatt

Artikkelen er over 2 år gammel

-Er det en bærekraftig balanse mellom dagens hyttebygging og bevaring av viktige naturområder? -Truer kommunenes nye praksis med faste traseer for fritidskjøring med snøskuter viktige naturverdier?

DEL

Disse og flere sentrale spørsmål står på dagsorden når 90 utmarkskommuner møtes til krafttak for Distrikts-Norge denne uken. Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 12.–13.april sine 90 medlemskommuner til landsmøte i Trondheim.

USS sine landsmøter er den viktigste nasjonale arenaen for debatt og informasjon om utmarksspørsmål, og innlegg fra regjeringshold, lovutvalg, akademia og interesseorganisasjoner om bruk og vern av våre fantastiske naturområder garanterer to spennende dager for nærmere 170 deltakere fra hele Finnmark til Agder, opplyser pressekontakt Knut J.Herland i en pressemelding.

-95 % av norsk landareal er utmark. Mange land har store utmarksområder, men et særpreg ved vårt land er de kulturlandskap som den spredte bosettingen og den aktive naturbruken vår har skapt samtidig som viktige naturverdier er ivaretatt. Utmarka er et av Norges viktigste konkurransefortrinn og særpreg, brukerne er de aller fleste av oss og en sentral dimensjon i norsk politikk har alltid vært sentrum- og periferi-dimensjonen, fortsetter han.

Landsmøtene i USS går i kjernen av denne dimensjonen. De senere år har oppmerksomheten rundt og interessen for bruk og vern av viktige utmarksområder nærmest eksplodert, både gjennom nye opplevelsesmåter i yngre generasjoner, en reiselivssatsing med rot i norsk natur, mer aktiv forvaltning og utvikling av våre nasjonalparker, motorferdsel som fritidsaktivitet, økt hyttebygging i fjellområder og sterkere spenningsforhold mellom berørte lokalsamfunn og økning i rovdyrbestanden.

På landsmøtet vil de interessemotsetninger som foreligger, bli belyst og drøftet fra de berørte lokalsamfunns utkikkspunkt:

-Truer kommunenes nye praksis med faste traseer for fritidskjøring med snøskuter viktige naturverdier?

-Er det en bærekraftig balanse mellom dagens hyttebygging og bevaring av viktige naturområder?

-Følger rovviltforvaltningen og domstolene Stortingets ulveforlik?

-Neglisjerer vi de store landskapsendringene som gjengroingen fører til?

-Gir allemannsretten rett til fri ferdsel i all utmark og bør retten grunnlovsfestes?

-Skal fjelloven bare gjelde for søringer?

Disse og flere andre temaer vil bli drøftet i to intense landsmøtedager, som også har avsatt tid til valg av nytt landsstyre og ny ledelse i USS.

Artikkeltags