Onsdag skal fylkestinget vedta neste års budsjett. I samme møte er det årlig status for handlingsprogrammet for fylkesveger 2022–25.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud skriver i sin innstilling foran onsdagen fylkesting:

«Prisveksten i 2021 og 2022 har vært på over 20 prosent. Dette reduserer kjøpekraften vesentlig i årene framover, og det resulterer i at vi får igjen mindre tiltak på veg for den samme ramma. De økonomiske rammene til dekke og vedlikeholdstiltak i handlingsprogrammet er på et nivå som vil øke vedlikeholdsetterslepet, og den reduserte kjøpekraften vil øke forfallet på vegnettet»

Dårlige fylkesveger blir med andre ord enda dårligere. Mange innbyggere vil bli frustrerte. Farlige situasjoner. Ulykker. Mer slitasje på bilene. Det er noen av konsekvensene når folk i Innlandet må kjøre på nedslitte strekninger.

Riktignok foreslår fylkeskommunedirektøren å bevilge 53 millioner kroner ekstra for å ivareta prisveksten som har vært i den senere tid. Men det er ikke nok. Vedlikeholdsetterslepet som i dag er på nær fem milliarder kroner, vil øke i årene som kommer. Fylkesvegene er blodårene i Innlandet. Det trengs et kraftslag for å unngå kollaps!

Fylkesbudsjettet er stramt. Når fylkespolitikerne skal diskutere saken onsdag, må de ha noen punkter i bakhodet, selv om de ikke står klart i sakspapirene:

• Lenge har det vært et krav om økt statlig tilskudd til fylkesvegene. Kan fylkespolitikerne stole på at Staten vil bevilge nok penger?

• Hva skjer med to store prosjekter i Innlandet? Vil Statens betale hele eller deler av regningen for ny bru på Tretten?

• Er det i trange tider riktig å bruke penger på hurtigbåt mellom Hamar og Gjøvik?

• Skal fylkeskommunen overta kollektivtransporten og kjøre den i egenregi?

Når det gjelder det siste punktet, kan det være lurt å lytte til mangeårig Ap-politiker i Hamar og tidligere leder i Transportarbeiderforbundet i Hedmark, Magne Mathiassen. Han skrev nylig i et leserinnlegg i lokalavisene: Erfaringene fra der det offentlige har valgt å gå tilbake til egenproduksjon, bekrefter teorien om konkurranseutsetting, og viser at det i praksis er vanskeligere å stille kvalitetskrav til de som utfører oppdraget når de slipper å konkurrere om oppdragene».

Helt enig med Magne. Også i at fylkeskommunen kan få gjennom det de ønsker i forhold til hele stillinger, arbeidsvilkår og buss-standard ved å stille krav når anbudene lyses ut.