Et forprosjekt, utført av Norges Vel i 2019 og 2020, viste at det er behov for et nasjonalt senter for fjellandbruk. Graminor og NLR ønsker å fortsette sin aktivitet ved Løken gard, noe som sammen med et senter for fjellandbruk vil danne et bredt kompetansemiljø for fjellandbruket ved Løken gard.

I 2015 besluttet daværende regjering å legge ned forskningsstasjonen og Nibio sin virksomhet ved Løken gard i Øystre Slidre kommune. Garden har vært en statlig forskningsstasjon for fjellbygdene siden 1922, og en base for koordinering av forskning på engvekster og grovfôrressurser, beitebruk, miljøutfordringer, og biologisk mangfold i stølsområdene.

Løken gard er en av de lengst drevne forskings- og forsøksstasjonene innen landbruket, og er fredet av Riksantikvaren for å sikre og dokumentere utviklingen av forsøksvirksomheten innen norsk landbruk. Sorter utviklet på Løken er i aktiv bruk i norsk landbruk og i flere land. Landbruks- og matdepartementet har nå lagt Løken gard ut for salg.

Et salg av Løken gard vil svekke mulighetene for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for fjellandbruket ved Løken gard.

Vi foreslår følgende formulering i den politiske plattformen til samarbeidspartiene:

Samarbeidspartiene vil:

  • sikre etablering av et nasjonalt senter for fjellandbruket
  • sikre fortsatt statlig eierskap til Løken gard som grunnlag for et bredt kompetansemiljø for fjellandbruk (Norsk Landbruksrådgiving, Nibio, Graminor, senter for fjellandbruk m.fl.).

Linda Melum Robøle, ordfører Etnedal

Knut Arne Fjelltun, ordfører Nord-Aurdal

Haldor Ødegård, ordfører Vestre Slidre

Vidar Eltun, ordfører Vang

Arnfinn Beito, fung. ordfører Øystre Slidre

Ole Kristian Oldre, Norges Bondelag (Bondelaga i Valdres)

Marit H. Bryhn-Svensen, Øystre Slidre Bonde- og Småbrukarlag