Av 68 representanter var hele 48 imot sammenslåing, kun 20 stemte for. Flertallet for å opprettholde Oppland og Hedmark som selvstendige fylker fremholdt betydelige avstander, svekket folkevalgt styring, rekrutteringsutfordringer der innbyggerne får mindre innflytelse, utfordringer med tilstrekkelig lokalkunnskap og stordriftsulemper som argumenter.

Nå som Innlandet er et faktum, og vi har gjort noen erfaringer, har vi i praksis fått bekreftet flere ulemper med sammenslåingen. Innlandet fylkeskommune har utfordringer med å samhandle godt nok med kommunene, være tilstrekkelig tilstede i regionene, og koordinere dette enorme og mangfoldige fylket både politisk og administrativt. Utkantene har blitt enda mer utkant, og taper stadig terreng mot de mer sentrale og befolkningsrike områdene.

Innlandet har ikke fått mer ressurser enn Oppland og Hedmark ville få hver for seg. Sammenslåingen har heller ikke ført til en mer oversiktlig situasjon over geografisk inndeling av offentlig virksomhet. Det vil etter regionreformen fortsatt være 19 Stortingsvalgkretser i landet, deriblant Oppland og Hedmark.

Senterpartiet er opptatt av å hegne om folkestyret, og vi vil ha lokaldemokrati i praksis. Det er vanskelig å peke på hva som har blitt bedre etter sammenslåingen. Slik det faktisk utvikler seg, i et fylke som er 20 prosent større enn Danmark, ser vi økende byråkrati og sentralisering på de fleste områder. Dette er ikke en ønsket utvikling.

Støre-regjeringen har åpnet opp for at fylker som har blitt slått sammen mot sin vilje skal få løse opp igjen. Senterpartiet vil at innbyggerne skal få si sin mening om Oppland og Hedmark bør gjenoppstå som selvstendige fylker. Det er også gjort flere meningsmålinger som viser et stort flertall i befolkningen både for å avholde folkeavstemming og å løse opp igjen Innlandet.

Vi er folkevalgte, og vår jobb er å lytte til nettopp folket. Vi forventer derfor at man i det minste vedtar avholdelse av rådgivende folkeavstemming når saken kommer opp til behandling i fylkestinget.